Statutul Casei de Asigurări Avocaţilor din România

STATUTUL Casei de Asigurări Avocaţilor din România

 CAPITOLUL I

 Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi se exercită în condiţiile legii şi a prezentului Statut prin sistemul unic, propriu şi autonom de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, gestionat de Casa de Asigurări a Avocaţilor din România.

Casa de Asigurări a Avocaţilor din România

Art. 2 (1) Casa de Asigurări a Avocaţilor (CAA) funcţionează în cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi este o instituţie autonomă investită cu personalitate juridică de interes public

(2) Casa de Asigurări a Avocaţilor reprezintă organul de specialitate care administrează şi gestionează sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale pentru avocaţi.

(3) CAA asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii filialelor CAA, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific şi al realizării integrale a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin acestora.

(4) Organizarea şi funcţionarea Casei de Asigurări a Avocaţilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul Statut.

(5) În scopul descentralizării activităţii de asigurări sociale, Casa de Asigurări a Avocaţilor poate înfiinţa pe lângă barouri filiale sau sucursale.

(6) Filialele CAA constituite în condiţiile legii au personalitate juridică de interes public, buget şi patrimoniu propriu şi funcţionează în condiţiile legii şi ale prezentului Statut.

(7) Sucursalele constituie dezmembrăminte ale CAA fără personalitate juridică şi funcţionează în condiţiile legii şi ale prezentului Statut.

Sistemul de asigurări sociale al avocaţilor

Art. 3. (1) CAA, filialele şi sucursalele acesteia alcătuiesc sistemul propriu de asigurări sociale al avocaţilor.

(2) Sistemul are patrimoniu unic şi buget propriu consolidat, care se aprobă cu procedura prevăzută de lege. Structura veniturilor sistemului, modul de constituire a acestora, structura cheltuielilor şi destinaţia lor se stabilesc prin prezentul Statut.

Principii

Art. 4. –  Sistemul propriu de asigurării sociale pentru avocaţi este organizat şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

a) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului, conform legii;

b) principiul interesului public, conform căruia dreptul la pensie şi la asigurări sociale este un drept constituţional, ocrotit şi promovat de lege în scopul realizării protecţiei sociale;

c) principiul solidarităţii între avocaţi, care au drepturi şi obligaţii reciproce pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de Lege şi Statutul CAA;

d) principiul obligativităţii, conform căruia toţi avocaţii participă fără excepţii la sistem, drepturile de pensii şi asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;

e) principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiei obligatorii a fiecărui avocat, iar drepturile de pensii şi asigurări sociale se cuvin pe baza acestei contribuţii;

f) principiul nediscriminării, care asigură participanţilor la sistem un tratament egal între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică în ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de Lege şi Statut;

g) principiul specializării contribuţiilor şi fondurilor, potrivit căruia contribuţiile la sistem şi prestaţiile generate de acesta trebuie să se regăsească distinct în fondul de pensii şi în fondul destinat altor asigurări sociale;

h) principiul descentralizării flexibile, care asigură dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului sistemului cu protecţia integrităţii acestuia prin C.A.A. şi dezmembrămintele care se înfiinţează şi funcţionează pe lângă fiecare barou;

i) principiul repartiţiei echitabile, pe baza căruia fondurile de pensii şi fondurile pentru alte asigurări sociale se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului, conform legii şi statutului C.A.A.

j) principiul unicităţii, potrivit căruia sistemul de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor este bazat pe aceleaşi norme de drept pentru toţi participanţii la sistem.

Definiţii

  Art. 5. – În înţelesul prezentului Statut, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

   a) asiguraţi – avocaţii români şi străini care figurează în Tablourile avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, avocaţii pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi proprii la pensie;

   b) filiale – dezmembrăminte ale sistemului de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor, având personalitate juridică proprie, care funcţionează ca unităţi descentralizate ale Casei de Asigurări a Avocaţilor din România sub coordonarea acesteia;

   c) barou – persoana juridică de interes public înfiinţată conform Legii 51/1995, constituită din toţi avocaţii înscrişi în tabloul avocaţilor care au sediul profesional principal în localităţile de pe raza organizării teritoriale respective

  d) contribuabil – avocatul înscris în barou, cu drept de exercitare a profesiei,

   e) declaraţie individuală de venituri – documentul depus la filiale sau sucursale Casei de Asigurări a Avocaţilor în care avocatul atestă, sub semnătură, veniturile realizate din onorarii în luna pentru care se efectuează plata şi pentru care plăteşte cotele de contribuţie în condiţiile prevăzute de Statutul CAA

   f) perioade asimilate – perioadele pentru care nu s-au datorat sau plătit contribuţii de asigurări sociale şi care sunt asimilate stagiului de cotizare în sistemul de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor;

   g) prestaţii de asigurări sociale – veniturile de înlocuire acordate la intervenirea riscurilor asigurate sub formă de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestaţii prevăzute de lege şi prezentul Statutul CAA, pentru pierderea totală ori parţială a veniturilor asigurate;

   h) punctaj lunar – numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea venitului brut lunar individual, respectiv, după caz, a venitului brut aferent contribuţiei efectiv plătite, la venitul de referinţă lunar pe profesie din luna respectivă, comunicat de Casa de Asigurări a Avocaţilor;

   i) punctaj anual – numărul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic, obţinut prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv;

   j) punctaj mediu anual – numărul de puncte realizat de asigurat, calculat prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare în sistemul de pensii asigurări sociale al avocaţilor la numărul de ani corespunzători stagiului complet de cotizare prevăzut de lege la data pensionării;

  k) rezerva tehnică – volumul de active necesar în prezent pentru acoperirea obligaţiilor de plată ale fondului.

   l) riscuri asigurate – evenimentele care, la producerea efectelor lor, obligă sistemul CAA să acorde asiguraţilor prestaţiile sociale – maternitate, invaliditate, bătrâneţe şi deces – cu respectarea prevederilor prezentului statut;

   m) stagiu de cotizare – perioada de timp pentru care s-au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul de pensii al avocaţilor;

   n) stagiu complet de cotizare – perioada de timp prevăzută de prezentul statut în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie de retragere definitivă din profesie sau pensie de retragere anticipată definitivă din profesie;

   o) stagiu de cotizare necesar – perioada de timp prevăzută de prezentul statut, în funcţie de vârstă, în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru obţinerea unei pensii de invaliditate;

   p) stagiu minim de cotizare – perioada minimă de timp prevăzută de prezentul statut în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la împlinirea vârstei standard de pensionare;

   r) stagiu potenţial – perioada de timp prevăzută de prezentul statut, considerată stagiu de cotizare şi acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecţiunilor invalidante;

   s) sucursale – dezmembrăminte al Casei de Asigurări a Avocaţilor, fără personalitate juridică

   t) vârstă standard de pensionare – vârsta stabilită de prezentul statut, pentru bărbaţi şi femei, la care aceştia pot obţine pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile legii, precum şi vârsta din care se operează reducerile prevăzute de lege.

   ţ) venit  brut aferent contribuţiei plătite – cuantumul contribuţiei efectiv plătite înmulţite cu raportul dintre 100 (o sută) şi cota procentuală a contribuţiei obligatorii.

Membrii sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor

Art. 6. –  (1) Sunt membri asiguraţi de drept ai Casei de Asigurări a Avocaţilor toţi avocaţii români şi străini care figurează în Tablourile avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, avocaţii pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi proprii la pensie, din barourile înfiinţate conform Legii 51/1995.

(2) Avocaţii înscrişi în barou care nu figurează în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei au dreptul la prestaţiile de asigurări sociale corespunzător perioadei în care şi-au exercitat profesia, în condiţiile prevăzute de lege şi  prezentul Statutul.

Imprescriptibilitate drepturi

Art. 7. –  Drepturile de asigurări sociale ale avocaţilor sunt imprescriptibile şi nu pot fi cedate total sau parțial.

Stagiul de cotizare

Art. 8. – (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care avocatul şi-a plătit contribuţiile legale de asigurări sociale la sistemul propriu de asigurări sociale pentru avocaţi.

(2) Vechimea în profesia de avocat recunoscută în stabilirea pensiilor până la intrarea în vigoare a prezentului statut, constituie prin asimilare stagiul de cotizare.

(3) Perioada de timp în care un avocat este parlamentar este luată în calcul la stabilirea vechimii în avocatură în condiţiile achitării  contribuţiilor la fondurile CAA.

(4) Indemnizaţia de parlamentar şi celelalte drepturi băneşti încasate  cumulate cu eventualele venituri din activitatea de avocat desfăşurată în perioada mandatului de parlamentar se consideră venituri din profesie şi se iau în calcul la stabilirea pensiei de către C.A.A, în măsura în care s-a contribuit la fondul acesteia pe timpul mandatului

(5) Pentru perioada în care avocatul a exercitat profesia şi a contribuit la fondurile sistemului reglementate prin prezentul statut, membrii Casei de Asigurări a Avocaţilor primesc o singură pensie în raport de stagiul de cotizare şi contribuţia proprie la fondurile sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor din România.

(6) – In cazul avocaţilor asiguraţi  în sistemul propriu de pensii şi  asigurări sociale al avocaţilor  în situaţia în care nu mai sunt asiguraţi în acest sistem, dar au achitat contribuțiile de asigurări sociale la fondul CAA prevăzute de lege şi prezentul statut, acestea nu se restituie, iar perioada respectivă constituie stagiu de cotizare în sistemul de pensii al avocaţilor, in condițiile legii şi ale prezentului statut.

(7) Stagiul de cotizare se determină şi se exprimă în ani, luni şi zile calendaristice.

Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor

Art. 9. – (1) Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de pensii şi asigurări sociale în sistemul propriu al avocaţilor se asigură de Casa de Asigurări a Avocaţilor.

(2) Asigurarea evidentei nominale a asiguraţilor si a obligaţiilor de plata se realizează pe baza codului numeric personal, pe baza căruia sunt evidenţiate plăţile lunare achitate pe întregul stagiu de cotizare, precum şi drepturile şi obligaţiile lunare de asigurări sociale de care a beneficiat.

(3) Pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a Statutului, certificare stagiului de cotizare şi a punctajului asiguratului se va face de către Casa de Asigurări a Avocaţilor treptat, pe măsura preluării şi prelucrării datelor privind evidenţa asiguraţilor.

(4) Datele prevăzute la alin.(3) vor fi comunicate de filiale, sucursale sau barouri, după caz, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Statut.

(5) Până la preluarea şi prelucrarea datelor prevăzute la alin.(4) certificarea stagiului de cotizare a asiguratului va fi făcută de filialele Casei de Asigurări a Avocaţilor, de sucursale sau de barouri, după caz, în raport de evidenţele deţinute de acestea.

(6) Barourile şi filialele CAA sunt obligate să asigure şi să comunice Casei de Asigurări a Avocaţilor, pentru fiecare avocat  evidenţa perioadelor în care a exercitat profesia de avocat şi evidenţa contribuţiilor la fondurile Casei de Asigurări a Avocaţilor precum şi orice alte date solicitate de CAA.

Drepturi

Art. 10 –       (1) În sistemul propriu de pensii şi asigurări sociale prestaţiile de pensii şi asigurări sociale reprezintă venit de înlocuire pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor din profesie, ca urmare a:

–          împlinirii limitei de vârstă prevăzută de lege;

–          invalidităţii ( urmare accidentelor sau bolilor);

–          maternităţii;

–          decesului.

(2) Prestaţiile de asigurări sociale pentru avocaţi se acordă sub formă de: pensii, indemnizaţii, ajutoare şi alte drepturi, corespunzător contribuţiilor efective la constituirea fondurilor sistemului.

(3) Pensiile vor avea ca bază de calcul exclusiv stagiile de cotizare şi contribuţiile achitate de avocatul asigurat.

(4) Ajutoarele sociale vor avea ca bază de calcul stagiile de cotizare, contribuţiile achitate de avocatul asigurat precum şi posibilităţile sistemului.

(5)  În sistemul de asigurări sociale al avocaţilor, obligaţiile şi prestaţiile de asigurări sociale se achită în monedă naţională

CAPITOLUL II

BUGETUL SISTEMULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE PENTRU AVOCAŢI

Bugetul

Art. 11 – Sistemul autonom de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi, are buget propriu. Acesta este elaborat anual de CAA şi filiale şi este supus aprobării Congresului Avocaţilor, conform legii.

Veniturile

Art. 12 – Structura veniturilor sistemului cuprinde:

a)     contribuţiile lunare obligatorii ale fiecărui avocat înscris în barou cu drept de exerciţiu al profesiei. Contribuţiile acestora la constituirea fondului sistemului de asigurări vor fi stabilite periodic de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România – la propunerea Conducerii CAA – astfel încât acestea să acopere nevoile curente de plată ale sistemului;

b)     contribuţiile lunare facultative;

c)      venituri realizate din folosirea patrimoniului sistemului, în activităţi economice producătoare de venituri, în condiţiile legii;

d)     dobânzi din plasamente;

e)     majorări pentru plata cu întârziere a contribuţiilor lunare obligatorii;

f)        donaţii, subvenţii şi alte venituri prevăzute de lege şi Statutul CAA.

Cheltuielile

Art. 13 – Structura cheltuielilor sistemului cuprinde:

a)     contravaloarea prestaţiilor de pensii si asigurări sociale;

b)     cheltuieli privind organizarea şi funcţionarea sistemului;

c)      finanţarea unor investiţii proprii;

d)     alte cheltuieli prevăzute de lege şi Statutul CAA.

Fondul de rezervă

Art. 14 – (1) Din veniturile prevăzute la art. 12 lit. a) şi e) se prelevă anual o cotă de 5% pentru constituirea unui fond de rezervă.

(2) Fondul de rezervă nu poate depăşi nivelul cheltuielilor pe următoarele 36 de luni, raportate la cheltuielile bugetare ale anului precedent.

(3) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale în situaţii temeinic motivate şi aprobate de Conducerea  Casei de Asigurări a Avocaţilor.

(4) Fondul de rezervă se reportează în anul următor urmând a fi completat în condiţiile prezentului articol.

(5) Fondul de rezervă se constituie în anii în care bugetul asigurărilor sociale al avocaţilor este excedentar şi numai după acoperirea deficitelor bugetului asigurărilor sociale al avocaţilor din anii precedenţi.

(6) Fondul de rezervă se gestionează centralizat de Conducerea CAA, în cont distinct.

Utilizarea excedentului anual

Art. 15 – Excedentul anual al bugetului sistemului, la nivel central sau al filialelor, poate fi utilizat în anul următor, potrivit destinaţiei aprobate de CAA, care va ţine seama de prevederile legii şi statutului CAA.

Acoperirea deficitului anual

Art. 16 – (1) Eventualul deficit curent al bugetului sistemului, la nivel central sau al filialelor, se acoperă din disponibilităţile din bugetul de asigurări sociale din anii precedenţi şi în continuare din fondul de rezervă.

(2) În ipoteza în care deficitul la nivelul filialelor nu se acoperă în condiţiile aliniatului precedent, pentru diferenţă deficitul se acoperă de CAA din disponibilităţile fondului centralizat de rezervă.

CAPITOLUL III

Specializarea fondurilor

Specializarea fondurilor

Art. 17 – (1) Sistemul de pensii şi alte asigurări sociale al avocaţilor administrează două fonduri specializate distincte:

a)     fondul de pensii al avocaţilor, administrat şi gestionat de CAA;

b)     fondul de asigurări sociale al avocaţilor, administrat şi gestionat de către filialele CAA.

(2) Constituirea şi finanţarea fondurilor se realizează prin contribuţii distincte, făcute printr-o plată unică.

(3) Obligaţiile de plată ale fondului de pensii sunt reprezentate de plata categoriilor de pensii prevăzute de Capitolul V  al prezentului Statut.

(4)  Obligaţiile de plată ale fondului de asigurări sociale sunt reprezentate de plata altor drepturi de asigurări sociale prevăzute de Capitolul VI al prezentului Statut.

(5) Fondul de pensii al avocaţilor este administrat şi gestionat de Casa de Asigurări a Avocaţilor din România.

Monitorizarea solvabilităţii

Art. 18 – (1) Pentru protejarea intereselor membrilor sistemului, Casa de Asigurări a Avocaţilor monitorizează solvabilitatea fondului de pensii şi a fondului de asigurări.

(2) Monitorizarea solvabilităţii se realizează prin evaluarea actuariala a fondurilor sistemului.

(3) Evaluarea actuarială se realizează în mod distinct pe fiecare fond al sistemului şi urmăreşte determinarea a cel puţin următoarelor elemente:

a) valoarea actuarială prezentă a obligaţiilor viitoare de plată

b) valoarea actuarială prezentă a contribuţiilor viitoare

c) valoarea rezervei tehnice necesare

d) valoarea ratei de finanţare

(4) Consiliul UNBR sau Conducerea CAA pot stabili cerinţe suplimentare asupra evaluării actuariale.

CAPITOLUL IV

Contribuţiile la fondul sistemului de asigurări sociale şi pensii

Nivelul contribuţiilor

Art. 19. – (1) Nivelul contribuţiilor obligatorii datorate de avocaţii înscrişi în tablourile barourilor cu drept de exercitare a profesiei, pentru finanţarea fondurilor prevăzute la art. 17, va fi stabilit de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România potrivit nevoilor curente şi de perspectivă ale sistemului de asigurări a avocaţilor.

Baza de calcul a contribuţiilor

Art. 20. –      (1) Baza de calcul a contribuţiilor individuale la fondurile sistemului de pensii şi asigurări sociale ale avocaţilor o constituie venitul brut lunar realizat din profesie.

(2) Avocatul contribuie la fondurile sistemului de pensii şi asigurări sociale cu contribuţii obligatorii respectiv facultative, în funcţie de destinaţia fondurilor sistemului.

(3) În vederea constituirii şi utilizării fondurilor de pensii şi asigurări sociale, avocatul va plăti cu titlu de contribuţii obligatorii cote procentuale din baza de calcul prevăzută la alin. (1), dar nu mai puţin de suma reprezentând cotele minime obligatorie şi nici mai mult de cotele maxime de contribuţie obligatorie.

(4) Cotele procentuale prevăzute de alin. (3) precum şi cotele minime şi maxime de contribuţie obligatorie se stabilesc de Consiliul UNBR la propunerea Conducerii CAA.

Obligativitatea de plată a contribuţiilor

Art. 21. – (1) Avocatul înscris în barou, cu drept de exercitare a profesiei, este obligat să contribuie lunar la constituirea fondurilor sistemului de asigurări a avocaţilor, din momentul primirii acestuia în profesie, ca stagiar sau definitiv.

(2) Contribuţiile nu pot fi mai mici decât sumele stabilite de Consiliul U.N.B.R., astfel încât să acopere nevoile curente şi de perspectivă ale Casei de Asigurări a Avocaţilor.

(3) Avocaţii care continuă activitatea în profesia de avocat după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul CAA contribuie în mod obligatoriu la fondurile sistemului de asigurări.

Neimpozabilitatea contribuţiilor

Art. 22. – Contribuţiile avocaţilor la fondurile de asigurări sociale nu sunt impozabile.

Întregirea perioadei pentru care se datorează contribuţii

Art. 23. Perioada pentru care se datorează contribuţiile de asigurări sociale în sistemul de pensii şi asigurări a avocaţilor se înregistrează în luni întregi.

Termene de plată

Art. 24. –      (1) Plata contribuţiilor lunare pentru pensii şi asigurările sociale se va efectua de către avocaţi la filială sau sucursală, până în data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

(2) În cazul achitării contribuţiilor prin ordin de plată, plata se consideră făcută la data debitării contului bancar al plătitorului. În cazul în care data de 25 a lunii este o zi nelucrătoare, plata contribuţiilor se socoteşte făcută în termen dacă este făcută în ziua lucrătoare imediat următoare datei de 25.

Declaraţia individuală de venituri

Art. 25.  (1) La achitarea contribuţiilor, inclusiv prin transfer bancar, avocatul este obligat să ateste, în scris şi sub semnătură veniturile realizate din onorarii în luna pentru care se efectuează plata şi pentru care plăteşte cotele de contribuţie în condiţiile prevăzute de lege şi Statutul CAA.

(2) Avocatul care plăteşte cota maximă de contribuţie pentru fondul de pensii nu are obligaţia de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei plătite.

(3) Arhivarea declaraţiilor privind veniturile brute realizate din onorarii poate fi ţinută pe suport electronic sau pe suport material.

(4) Termenul de păstrare a declaraţiilor arhivate este de 5 ani.

Stingerea datoriilor la sistemul CAA

Art. 26. – Datoriile la fondurile CAA, contribuţii şi accesorii, se sting în ordinea vechimii.

Regularizarea contribuţiilor

Art. 27. – (1) Anual, după caz, contribuţiile la fondurile sistemului se vor putea regulariza în funcţie de veniturile brute anuale, realizate din onorarii de avocatul cu drept de exercitare a profesiei.

(2) În vederea regularizării contribuţiilor la fondurile sistemului, avocaţii vor depune la filială sau sucursală o declaraţie pe propria răspundere privind veniturile realizate din profesie pe anul anterior, însoţită de documente contabile justificative.

(3) Procedura de regularizare este prevăzută în Regulament.

(4) Avocatul care nu a plătit contribuţia maxima este obligat să depună la filială sau sucursală, în fiecare an, copia declaraţiei privind veniturile realizate din România ştampilată de Administraţia Financiară şi copia deciziei definitive de impunere, în cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia de către organul fiscal.

Obligaţia de punere la dispoziţie a documentelor justificative

Art. 28.  Filialele, sucursalele şi avocaţii sunt obligaţi să pună la dispoziţie comisiei de cenzori şi inspectorilor financiari ai Casei de Asigurări a Avocaţilor toate datele şi documentele privind veniturile asupra cărora se reţine contribuţia pentru fondul de pensii şi ajutoare sociale.

(2) Avocaţii sunt obligaţi să pună la dispoziţia reprezentanţilor compartimentului financiar-contabil al filialei toate datele şi documentele privind veniturile asupra cărora se reţin contribuţii.

Restituirea contribuţiilor

Art. 29. – (1) Contribuţiile obligatorii legal achitate nu sunt supuse restituirii.

(2) Se restituie avocatului asigurat, la cerere, doar sumele  plătite în plus faţă de obligaţia legală.

Prestaţiile de asigurări sociale nu se pot acorda în caz de neplata a contribuţiilor

Art. 30. – (1) Asiguratul care nu-şi achită contribuţiile obligatorii la zi nu va putea beneficia de nici un fel de pensie sau prestaţie de asigurări sociale.

(2) CAA va pune în plată pensia de limită de vârstă, de retragere definitivă sau de retragere anticipată definitivă din profesie numai dacă avocatul a plătit la zi contribuţia legală la sistemul de asigurări sociale al avocaţilor.

Venitul de referinţă

Art. 31. – (1) Venitul de referinţă utilizat la calculul prestaţiilor de asigurări sociale se stabileşte anual de Consiliul UNBR în raport de încasările realizate cu titlul de cote de contribuţie la sistemul de asigurări în  anul precedent celui pentru care se stabileşte acest venit, evoluţia preliminată a sistemului stabilită prin analiză actuarială, posibilităţile sistemului şi rezultatele controalelor efectuate la filialele CAA şi valorificarea lor.

(2) Venitul de referinţă utilizat în anul  în curs se stabileşte până cel mai târziu la 30 martie şi este valabil pentru o perioadă de un an de la data stabilirii.

(3) Venitul de referinţă astfel stabilit se dă publicităţii deîndată.

Termenul de prescripţie pentru plata contribuţiilor

Art. 32. – Contribuţiile de pensii şi asigurări sociale datorate şi neplătite se urmăresc în cadrul termenului de prescripţie de 5 ani.

CAPITOLUL V

Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

SECŢIUNEA I

Pensii

Categorii de pensii

   Art. 33. – (1) Avocaţii au dreptul la următoarele categorii de pensii:

   a) pensia pentru limită de vârstă;

   b) pensia de retragere definitivă din profesie;

   c) pensia de retragere anticipată definitivă din profesie;

   d) pensia de invaliditate;

   e) pensia de urmaş.

Vârsta standard de pensionare

Art. 34. – (1)  Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei.

(2) Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza până în anul 2023  prin creşterea vârstei de pensionare conform eşalonării prevăzute în Anexa 1.

Stagiul minim de cotizare

Art. 35. – (1) Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani.

(2) Creşterea stagiului minim de cotizare se va realiza până în anul 2015, conform eşalonării prevăzute în Anexa 1.

Stagiul complet de cotizare

Art. 36. – (1) Stagiul complet de cotizare este de 33 de ani pentru femei şi de 35 pentru bărbaţi.

(2) Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza prin creşterea acestuia,  conform eşalonării prevăzute în Anexa nr. 1.

Recunoaşterea stagiilor de cotizare cu alte sisteme de pensii obligatorii

Art. 37. – (1) Între sistemul de pensii al avocaţilor şi sistemul public de pensii se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru pensiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a), b), d) şi e).

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), pensia din sistemul de pensii al avocaţilor se stabileşte numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem.

(3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare, care constituie stagiu de cotizare, vechime în muncă sau în serviciu atât în sistemul public de pensii cât şi în sistemul de pensii al avocaţilor, se iau în calcul, opţional, în unul dintre sisteme.

(4) Stagiul de cotizare în profesia de avocat pentru care s-a acordat, conform legii, pensie în  alte sisteme, nu se mai ia în calcul şi la stabilirea pensiei în sistemul de asigurări sociale ale avocaţilor.

(5) Vechimea în profesia de avocat luată în considerare, conform legii, la stabilirea pensiei de magistrat, nu se mai ia în calcul şi la stabilirea pensiei în sistemul de asigurări sociale ale avocaţilor,

(6) Stagiile de cotizare recunoscute ca perioade de contribuţie şi în alte sisteme de asigurări sociale se au în vedere la stabilirea pensiei numai în unul dintre sisteme.

(7) Stagiile de cotizare realizate în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor anterior intrării în vigoare a noii legislaţii vor fi valorificate la stabilirea pensiei de retragere definitivă în măsura în care nu au fost valorificate la stabilirea pensiei în alte sisteme.

Stagii asimilate

Art. 38. – (1) În sistemul de asigurări a avocaţilor se asimilează stagiul de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

a)    a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar juridic, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora;

b)    a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.

(2) Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ universitar, conform prevederilor alin. (1) lit. a), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) beneficiază de perioade asimilate, dacă în aceste perioade nu a realizat stagii de cotizare în condiţiile legii şi a prezentului statut, sau în condiţiile legii de pensii din sistemul public.

(4) Perioadele asimilate, prevăzute la alin. (1) se valorifică numai pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, retragere definitivă, invaliditate şi urmaş.

(5) Pentru perioadele asimilate prevăzute de alin. (1), la determinarea punctajului anual al asiguratului se acordă 25% din venitul de referinţă pe profesie din perioadele respective.

(6) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, care constituie stagiu de cotizare atât în sistemul public de pensii cât şi în sistemul de pensii al avocaţilor, se iau în calcul, opţional, numai în unul dintre sisteme.

(7) Perioadele asimilate nu se iau în calcul pentru obţinerea pensiei de retragere definitivă în cazul în care avocatul beneficiază deja la data pensionării din sistemul de asigurări sociale al avocaţilor de pensie din alt sistem de asigurări sociale, pensie stabilită numai pentru stagiul de cotizare din acel sistem.

Lipsa evidenţelor privind veniturile avocaţilor

Art. 39. – (1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 octombrie 1990  pentru care nu există evidenţe din care să rezulte venitul brut aferent cotei plătite, la calculul pensiei se va utiliza punctajul mediu al avocatului calculat pe perioadele anterioare datei de 1 octombrie 1990 pentru care există aceste date.

(2) Punctajul mediu în sensul alin. 1 se calculează prin însumarea punctajelor lunare pentru perioadele anterioare datei de 1 octombrie 1990 pentru care există date şi împărţirea sumei rezultate la numărul de luni anterioare datei de 1 octombrie 1990 pentru care există aceste date.

(3) Dovada lipsei evidenţelor pentru perioadele prevăzute la alin. (1) va fi materializată într-un proces-verbal întocmit de către Consiliul baroului şi semnat de către Decanul baroului, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere a avocatului că pe perioada în care lipseşte arhiva a exercitat profesia de avocat şi a achitat obligaţiile legale la fondurile sistemului.

(4) Pentru alte perioade decât cele menţionate la alin. (1)  pentru care nu există evidenţe din care să rezulte venitul brut aferent cotei plătite, la calculul punctajului se va utiliza venitul de referinţă pe profesie.

Majorarea punctajului pentru contribuţiile la pensia suplimentară

Art. 40. – (1) Avocaţii care, anterior intrării în vigoare a Statutului CAA au contribuit la fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3% respectiv 5% beneficiază de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:

a) 10% pentru perioada 1 ianuarie 1967 – 1 ianuarie 1978

b) 8% pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 1 iulie 1986

c) 12% pentru perioada 1 iulie 1986 – 1 noiembrie 1990

d) 20% pentru perioada 1 noiembrie 1990 – 1 februarie 1999

e) 35% pentru perioada după 01.02.1999, dacă a contribuit cu 5%

f) 20% pentru perioada după 01.02.1999, dacă a contribuit cu 3%

Întregirea la leu

Art. 41. – (1) Cuantumurile pensiilor calculate conform prevederilor legii prezentului Statut se întregesc la leu în favoarea asiguratului.

(2) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual şi a numărului de puncte realizat în fiecare lună se utilizează cinci zecimale.

SECŢIUNEA II

PENSIA PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ

Condiţii pentru obţinerea pensiei de limită de vârstă

Art. 42. – Pensia pentru limită de vârstă se cuvine asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzut de sistemul propriu de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi.

Reducerea vârstei standard pentru mame cu mai mulţi copii

Art. 43. – (1) Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare şi care au născut cel puţin 3 copii şi i-au crescut până la vârsta de 10 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare după cum urmează:

   a) cu un an – pentru 3 copii;

   b) cu doi ani – pentru 4 sau mai mulţi copii.

(2) Reducerea vârstei prevăzute la alin. (1) nu poate fi cumulată cu o altă reducere prevăzută de lege, de prezentul statut sau de legile speciale.

(3) Vârsta de pensionare redusă conform alin. (1) nu poate fi mai mică de 58 de ani.

Continuarea exercitării profesiei după îndeplinirea condiţiilor de pensionare

Art. 44. – (1) Avocaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 34, 36 şi 42 pot continua exercitarea profesiei de avocat, chiar daca se pensionează pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute de lege şi statutul profesiei de avocat.

(2) Atât cei care sunt reprimiţi în profesie precum şi avocaţii pensionari care continuă profesia sunt obligaţi să contribuie la constituirea fondului CAA în condiţiile prevăzute de lege şi prezentul statut.

(3) La încetarea  activităţii şi radierea din profesie li se va stabili şi calcula pensia de retragere definitivă din profesie, la cerere, în condiţiile legii şi ale prezentului statut.

(4) Pensia pentru limită de vârstă nu va mai putea fi recalculată prin adăugarea anilor lucraţi după pensionare decât prin transformarea ei în pensie de retragere definitivă, în condiţiile art. 46 şi 47.

(5) Avocaţii care cumulează venitul din profesie cu pensia pot valorifica stagiul de cotizare realizat după data pensionării numai în condiţiile alin. (3) şi (4).

Fructificarea unor contribuţii la fondurile sistemului de pensii şi asigurări sociale ale avocaţilor

Art. 45. – (1) Contribuţiile achitate la fondul de asigurări sociale al avocaţilor care cumulează veniturile din avocatură cu pensiile din alte sisteme  de asigurări sociale obligatorii, iniţial stabilite anterior datei de 31 mai 2001, vor fi avute în vedere doar la stabilirea pensiei de retragere definitivă şi a altor drepturi de asigurări sociale.

(2) Avocaţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. 1, la cerere, pot solicita numai pensia de retragere definitivă din profesie în condiţiile art. 46.

SECŢIUNEA III

PENSIA DE RETRAGERE DEFINITIVĂ DIN PROFESIE

Beneficiari pensie de retragere definitivă din profesie

Art. 46. – (1) Avocaţii care exercită profesia în condiţiile art. 44 pot solicita pensia de retragere definitivă din profesie, fără drept de profesare, după ce vor obţine de la Barou decizia de încetare a calităţii de avocat şi radierea din Tabloul avocaţilor.

(2) Cuantumul pensiei de retragere definitivă din profesie se stabileşte la data încetării activităţii în profesia de avocat şi se calculează pensia conform art. 47 sau  art. 75 şi 78 din prezentul statut, după caz;

Stabilirea pensiei de retragere definitivă din profesie

Art. 47. – (1) Pentru pensionarii de limită de vârstă care au continuat activitatea după data pensionării şi solicită pensie pentru retragere definitivă din profesie, modalitatea de stabilire a acesteia se face prin adăugarea punctajului mediu anual aferent stagiului de cotizare realizat după data pensionării pentru limită de vârstă din sistemul de pensii al CAA la punctajul mediu anual aferent pensiei în plată sau, la cerere, în condiţiile art. 75 şi 78.

(2) În ipoteza calculării pensiei de retragere definitivă din profesie în condiţiile art. 75 şi 78, noua decizie de pensie nu va lua în calcul pensia pentru limită de vârstă aflată în plată, vechea decizie de pensie fiind anulată de drept.

(3) Prevederile alin. 1 se aplică şi pensionarilor care au continuat activitatea după data pensionării, dar nu mai târziu de intrarea în vigoare a noii legislaţii.

(4) Pensia de retragere definitivă din profesie nu se poate transforma în nici un alt tip de pensie.

(5) Pensia de retragere definitivă din profesie nu se poate recalcula decât pentru stagiile de cotizare nevalorificate la data deschiderii dreptului de retragere definitivă şi realizate anterior deschiderii dreptului de pensie de retragere definitivă.

(6) Pentru pensionarii de limită de vârstă pensionaţi în sistemul CAA, la calculul pensiei de retragere definitivă din profesie se adaugă şi punctajul mediu anual aferent stagiului asimilat, în cazul în care nu a fost luat în calcul la stabilirea pensiei pentru limita de vârstă.

Interdicţia de revenire în profesie pentru pensionarul de retragere definitivă

Art. 48. – După obţinerea pensiei de retragere definitivă din profesie beneficiarul acesteia nu mai poate reveni în profesie.

SECŢIUNEA IV

PENSIA DE RETRAGERE ANTICIPATĂ DEFINITIVĂ DIN PROFESIE

Beneficiari pensie de retragere anticipată definitivă din profesie

Art. 49. – (1) În înţelesul prezentului statut, prin pensia de retragere anticipată definitivă din profesie se înţelege pensia anticipată pentru care se poate opta până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă şi care se acordă cel mult până la împlinirea vârstei de 70 de ani când se transforma, din oficiu, în pensie de retragere definitivă din profesie fără drept de profesare.

Condiţii de acordare

Art. 50. – (1) Avocaţii care au depăşit stagiul complet de cotizare realizat numai în profesie cu cel puţin 5 ani, pot solicita pensie anticipată cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani, cu drept de continuare a activităţii în profesie.

(2) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate de retragere definitivă din profesie nu se iau în calcul perioadele de stagiu asimilat.

(3) Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limită de vârstă.

(4) Reducerea vârstei prevăzută la alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere prevăzută de lege, prezentul statut sau de alte acte normative.

Transformarea în pensie de retragere definitivă din profesie

Art. 51. – (1) La data îndepliniri condiţiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă pensia anticipată se poate transforma, la cerere, numai în pensie de retragere definitivă din profesie şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate nevalorificate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

(2) În cazul în care până la împlinirea vârstei de 70 de ani pensionarul nu a optat pentru aplicarea prevederilor alin. (1), la împlinirea vârstei de 70 de ani pensia anticipată devine, din oficiu, pensie de retragere definitivă din profesie, şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate nevalorificate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

(3) După transformarea pensiei anticipate în pensie de retragere definitivă din profesie, în conformitate cu prevederile alin. (1) sau alin. (2), beneficiarul pensiei de retragere definitivă din profesie nu mai poate reveni în profesie.

(4) Pensia anticipată se poate transforma numai în pensie de retragere definitivă din profesie, fără dreptul de a profesa

SECŢIUNEA V

PENSIA DE INVALIDITATE

Beneficiari ai pensiei de invaliditate

Art. 52. – Au dreptul la pensie de invaliditate avocaţii care şi-au pierdut total capacitatea de muncă, din cauza :

–          bolilor obişnuite

–          accidentelor de muncă

–          accidentelor care nu au legătură cu munca.

Categorii de invaliditate

Art. 53. – În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea poate fi:

a)      de gradul I caracterizat prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire, invalidul necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane.

b)      de gradul II caracterizată prin pierderea totală a capacităţii  de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se autoîngriji, fără ajutorul altei persoane

Criterii de încadrare in grad de invaliditate

Art. 54. – Criteriile şi normele pe baza căruia se face încadrarea în gradul I şi II de invaliditate, sunt cele aplicate în sistemul public de pensii şi asigurări sociale.

Procedura de încadrarea în grad de invaliditate

Art. 55. – (1) Încadrarea sau reîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie, emisă de medicul specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă  (medic expert al asigurărilor sociale), care activează pe lângă casele teritoriale de pensii din sistemul public de pensii.

(2) Împotriva deciziei emise în condiţiile alin. (1), se poate face contestaţie la Casa de Asigurări a Avocaţilor în termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) La soluţionarea contestaţiei Casa de Asigurări a Avocaţilor poate consulta unităţi sanitare de specialitate.

(4) Termenul de rezolvare a Contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.

(5) Decizia Casei de Asigurări a Avocaţilor, dată în soluţionarea contestaţiei prevăzută la alin. (2), poate fi contestată în termen de 45 zile de la comunicare la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu jurisdicţia sistemului autonom de asigurări sociale asigurărilor sociale a avocaţilor astfel cum aceasta este prevăzută de prezentul statut.

(6) Decizia de încadrare sau neîncadrare într-un grad de invaliditate necontestată în termen este definitivă.

Stagiul de cotizare necesar

Art. 56. – (1) Asiguraţii care şi-au pierdut capacitatea de muncă beneficiază de pensie de invaliditate, dacă îndeplinesc stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta, conform următorului tabel:

VÂRSTA  ASIGURATULUI  ÎN  MOMENTUL IVIRII     INVALIDITĂŢIISTAGIUL   DE   COTIZARE   NECESAR( ANI )
Sub 25 ani5
25 – 31 ani8
31 – 37 ani11
37 – 43 ani14
43 – 49 ani18
49 – 55 ani22
Peste 55 ani25

(2) Beneficiază de pensie de invaliditate şi asiguraţii care până la data înscrierii la pensie, au realizat cel puţin jumătate din stagiul de cotizare necesar prevăzut în tabelul de mai sus, conform art. 57.

 (3) În cazul în care invaliditatea s-a ivit datorită unui accident de muncă, asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate indiferent de stagiu de cotizare

Stagiul potenţial

Art. 57. – (1) La stabilirea pensiei de invaliditate, asiguraţii beneficiază de un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare realizat efectiv până la data acordării pensiei de invaliditate.

(2) În cazul asiguraţilor care au realizat cel puţin jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul de la art. 56, stagiul potenţial se determină ca diferenţă între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul de la art. 56.

(3) Stagiul potenţial rezultat conform alin. (1) şi (2) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, vârstă la care, în condiţiile legii, poate solicita pensie pentru limită de vârstă.

(4) Pentru asiguraţii care au contribuit şi în alte sisteme de asigurări sociale, stagiul potenţial acordat este proporţional cu perioada de contribuţie în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor faţă de întreaga perioadă de cotizare la sistemele de asigurări sociale obligatorii.

(5) Stagiul potenţial prevăzut la alin.(4) se determină prin înmulţirea stagiului potenţial calculat conform alin.(1), (2) şi (3) cu raportul între perioada de cotizare la sistemul de asigurări sociale al avocaţilor la totalul perioadei de cotizare în sistemele de asigurări sociale obligatorii.

(6) Stagiul potenţial se determină în ani, luni şi zile.

Indemnizaţia de însoţitor

Art. 58. – (1) Pensionarii încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor într-un cuantum stabilit de Conducerea CAA.

(2) În timpul execuţiei bugetare, cuantumul indemnizaţiei de însoţitor se actualizează prin hotărâre a Conducerii CAA.

Revizuirea medicală

Art. 59. – (1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşii revizuirii medicale în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

(2) După fiecare revizuire medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie, prin care se stabileşte, după caz:

a)     menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;

b)     încadrarea în alt grad de invaliditate;

c)      redobândirea capacităţii de muncă.

(3) Dreptul la pensia de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.

(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei.

(5) Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.

(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală se supune procedurii de contestare sau soluţionare, conform art. 55.

Beneficiarii nesupuşi revizuirii medicale

Art. 60. – Nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care :

a)      prezintă invalidităţi  care afectează ireversibil capacitatea de muncă;

b)      au împlinit vârstele prevăzute de prezentul statut pentru obţinerea pensiei de limită de vârstă;

c)       au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare conform prezentului statut.

Dreptul de opţiune pentru pensia de limită de vârstă

Art. 61. – (1) La împlinirea vârstei standard pentru obţinerea pensiei  pentru limită de vârstă, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.

(2) În situaţia optării pentru pensia de limită de vârstă în condiţiile al. (1) se acordă, din oficiu, cuantumul pensiei cel mai avantajos.

(3) Indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 58 se menţine indiferent de pensia pentru care se optează.

Încadrarea în alt grad de invaliditate

Art. 62. – (1) În cazul încadrării în alt grad de invaliditate a pensionarilor de invaliditate, pensia aferentă noului grad de invaliditate se calculează având în vedere procentele corespunzătoare noului grad de invaliditate aplicate la stagiul potenţial pentru perioadele nelucrate.

(2) În  stagiul potenţial se include şi perioada în care a beneficiat de pensie de invaliditate.

(3) Trecerea de la pensie de invaliditate la pensie pentru limită de vârstă se face conform prevederilor art. 75, cu respectarea condiţiilor de la art. 42.

Interdicţii

Art. 63. – (1) Pensia de invaliditate nu se poate cumula cu realizarea de venituri din profesia de avocat.

(2) În cazul în care avocatul pensionar de invaliditate profesează şi realizează venituri din profesie, pensia de invaliditate se suspendă de drept.

SECŢIUNEA VI

PENSIA DE URMAŞ

Beneficiari

Art. 64 – Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

Copiii urmaşi îndreptăţiţi

Art. 65 – Copiii au dreptul la pensie de urmaşi :

a)     până la vârsta de 16 ani;

b)     dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acesteia, fără a depăşi vârsta de 26 ani;

c)      pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

Soţ supravieţuitor îndreptăţit

Art. 66  (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani, şi nu dispune de altă sursă de venituri.

(2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 10 ani, dar nu mai puţin 5 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

(3) Soţul supravieţuitor are dreptul la o pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an.

(4) Acordarea pensiei de urmaş prevăzute la alin. (3) nu este condiţionată de data ivirii invalidităţii soţului supravieţuitor.

(5) Încadrarea într-un grad de invaliditate a soţului supravieţuitor în vederea obţinerii pensiei de urmaş se poate face până la vârsta standard de pensionare de către medicul expert al asigurărilor sociale.

Ajutor pentru soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile

Art. 67– (1) Soţul supravieţuitor care nu întruneşte condiţiile prevăzute de art. 66 alineatul (1) şi (2), beneficiază de un ajutor pe o perioadă de 6 luni începând cu prima zi a lunii următoare decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională.

(2) Cuantumul ajutorului de la alin. (1) reprezintă 50% din pensia susţinătorului, prevăzută la art. 69.

Pensia de urmaş pentru soţul supravieţuitori cu copii minori în îngrijire

Art. 68 – Soţul supravieţuitor care are în îngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de o pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare, sau acestea sunt considerate de Casa de Asigurări a Avocaţilor ca insuficiente pentru acoperirea nevoilor de creştere şi educare a respectivilor copii.

Baza de calcul

Art. 69 – Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din:

a)    pensia pentru limită de vârstă în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;

b)    pensia de invaliditate gradul I în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea împlinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Cuantumul pensiei

Art. 70 – Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din pensia susţinătorului, prevăzută la art. 69, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:

a)         pentru un singur urmaş             – 50%

b)         pentru doi urmaşi                     – 75%

c)          pentru trei sau mai mulţi            –100%

Cuantumul pentru orfanii de ambii părinţi

Art. 71 – Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte.

Recalcularea în cazul modificării numărului de urmaşi

Art. 72 – În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează în conformitate cu dispoziţiile art. 70.

Indemnizaţia pentru soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie

Art. 73 (1) Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie dintr-un sistem de pensii obligatoriu şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat în sistemul de asigurări al avocaţilor, poate beneficia, la cerere, de o indemnizaţie lunară de urmaş.

(2) Cuantumul indemnizaţiei lunare de urmaş menţionată la alin. (1) se calculează ca diferenţă între cuantumul pensiei de urmaş la care ar avea dreptul urmaşul dacă nu ar avea drept la pensie proprie şi cuantumul pensiei proprii.

(3) Cuantumul indemnizaţiei de urmaş calculat conform alin. (2) nu poate fi mai mare decât pensia de urmaş din sistemul de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor la care ar fi avut dreptul soţul supravieţuitor dacă nu ar avea drept la pensie proprie.

(4)  Indemnizaţia lunara de urmaş nu se acordă în situaţia în care cuantumul pensiei proprii este mai mare decât pensia de urmaş la care ar avea dreptul soţul supravieţuitor dacă nu ar avea drept la pensie proprie.

(5) Indemnizaţia prevăzută la al. 1 se acordă începând cu ziua de întâi a lunii următoare depunerii cererii, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la al. (1).

(6) Cuantumul indemnizaţiei de urmaş se actualizează prin Decizie a Conducerii CAA.

Expertizarea medicală

Art. 74. – Beneficiarii pensiei de urmaş prevăzuţi la art.  65 lit. c) şi soţul supravieţuitor beneficiar de pensie în condiţiile art. 66 alin. 3, sunt expertizaţi şi supuşi revizuirii medicale conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.

SECŢIUNEA VII

CALCULUL PENSIEI

Modul de calcul

Art. 75. – (1) În sistemul autonom de pensii al avocaţilor cuantumul pensiilor la data înscrierii la pensie se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare în sistemul CAA, cu valoarea unui punct de pensie din luna ieşirii la pensie.

(2) Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzători stagiului complet de cotizare.

(3) Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.

(4) Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar individual, respectiv venitului brut aferent contribuţiei efectiv plătite în luna respectivă, la venitul de referinţă lunar pe profesie din luna respectivă, comunicat de Casa de Asigurări a Avocaţilor.

(5) Pentru lunile pentru care Casa de Asigurări a Avocaţilor nu a comunicat încă venitul de referinţă lunar pe profesie, se utilizează, pentru întreaga lună, ultimul venit de referinţă lunar pe profesie comunicat.

(6) Punctajul asiguratului stabilit conform alin. (2), nu poate fi mai mare de valoarea stabilită de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România la propunerea Casei de Asigurări a Avocaţilor.

(7) Venitul brut aferent contribuţiei plătite se calculează ca fiind cuantumul contribuţiei efectiv plătite înmulţite cu raportul dintre 100 (o sută) şi cota procentuală a contribuţiei obligatorii.

Particularităţi de calcul pentru asiguraţii cu stagiu de cotizare şi în alte sisteme

Art. 76. – (1) Sistemul de asigurări sociale al avocaţilor recunoaşte stagiile de cotizare în alte sisteme de asigurări sociale, existente la data intrării în vigoare a prezentului statut, sau vechimea în muncă, în vederea deschiderii dreptului la pensie pentru pensiile prevăzute la art. 33 lit. a), b), d) şi e).

(2) În situaţia prevăzută la alin.(1), cuantumul pensiei cuvenite din sistemul de pensii al avocaţilor se stabileşte numai pentru stagiul de cotizare realizat efectiv în acest sistem.

(3) Cuantumul pensiei prevăzute la alin.(2) se determină prin înmulţirea unui punct de pensie cu punctajul  mediu anual realizat de asigurat în stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor.

(4) Punctajul mediu anual realizat de asigurat în stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale – aşa cum sunt definite de art. 75 alin.(3) – realizate de asigurat în stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor, la numărul de ani corespunzători stagiului complet de cotizare, prevăzut de art. 36.

(5) Punctajul anual al asiguraţilor care nu au stagiu complet de cotizare în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor nu poate fi mai mare decât valoarea stabilită conform art. 75 al. (6), raportat la stagiul de cotizare realizat în sistemul de asigurări al avocaţilor.

(6) Stagiile de cotizare recunoscute ca perioade de contribuţie şi în alte sisteme de asigurări sociale se au în vedere la stabilirea pensiei numai în unul dintre sisteme.

Valoarea minimă a punctului de pensie

Art. 77. – (1) Valoarea unui punct de pensie reprezintă cel puţin 50% din venitul de referinţă lunar pe profesie, şi este prognozat anual de Casa de Asigurări a Avocaţilor.

(2) În situaţia în care într-o anumită perioadă se constată diferenţe mai mari de 10% între venitul de referinţă pe profesie realizat faţă de cel prognozat, Casa de Asigurări a Avocaţilor va recalcula valoarea punctului de pensie, pe baza unei prognoze a venitului de referinţă lunar pe profesie. Eventuala diminuare a punctului de pensie nu va influenţa pensiile aflate în plată.

Majorarea punctajului pentru pensionarii care au profesat după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă

Art. 78. – (1) Avocaţii care, după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul de pensii al avocaţilor, continuă activitatea în profesia de avocat, contribuie în mod obligatoriu, în condiţiile legii şi ale prezentului statut, la fondurile C.A.A.

(2) La retragerea definitivă din profesie, avocaţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. 1 şi stagiul complet de cotizare beneficiază de majorarea punctajului realizat cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv 3,6% pentru fiecare an suplimentar în condiţiile alin. (1), cu respectarea dispoziţiilor art. 75 alin. 6 din prezentul Statut.

(3) Pensionarii de limită de vârstă şi cu vechime în  avocatură înainte de pensionare, care au continuat activitatea după data pensionării din sistemul propriu de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor şi care solicită pensie pentru retragere definitivă din profesie, beneficiază de majorarea punctajului prevăzut de alin. (2) pentru punctajul aferent stagiului de cotizare realizat după data pensionării pentru limită de vârstă din sistemul propriu de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor.

Punctajul pentru stagiul potenţial

Art. 79. – Pentru stagiul potenţial acordat asiguraţilor în drept să obţină o pensie de invaliditate, calculat conform art. 57, punctajul anual al asiguratului este:

a)     0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate;

b)     0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate.

SECŢIUNEA VII

ACTUALIZAREA PENSIILOR

Art. 80. – (1) C.A.A va actualiza anual pensiile aflate în plată, în funcţie de coeficientul de creştere a inflaţiei stabilit anual şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi în funcţie de posibilităţile de finanţare ale sistemului,  urmărind menţinerea unei rate de finanţare de cel puţin 100%.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face prin actualizarea punctului de pensie, prin hotărâre a conducerii CAA.

(3) Cuantumul pensiilor actualizate conform alin. (2) este egal cu punctajul aferent pensiei înmulţit cu valoarea indexată a punctului de pensie.

(4) Creşterea valorii punctului de pensie se va realiza doar în limita volumului de active suplimentare celor necesare rezervei tehnice.

(5) În scopul majorării valorii punctului de pensie CAA poate decide, cu caracter temporar, depăşirea limitei menţionată la alineatul (4),  în condiţiile în care rezultatele analizelor actuariale confirmă recuperarea deficitului creat.

SECŢIUNEA VIII

STABILIREA ŞI PLATA PENSIILOR

Cererea de pensionare

Art. 81. – (1) Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura specială, a tutorelui sau a curatorului acesteia.

(3) Procura specială la care se face referire în alin. (1) se emite potrivit reglementărilor legale în materie, fiind valabilă cel mult 18 luni. Dacă procura nu este emisă în limba română aceasta trebuie să fie tradusă şi legalizată.

(2) Cererea de pensionare împreună cu actele care dovedesc împlinirea condiţiilor prevăzute de lege şi prezentul statut, se depun la filiala sau sucursala CAA din care asiguratul face parte la data cererii de pensionare, conform procedurii prevăzute în Regulament.

(3) Filiala sau sucursala CAA este obligată să întocmească dosarul de pensionare, aceasta purtând  întreaga răspundere pentru exactitatea datelor înscrise.

(4) Cererea de pensionare, depusă conform prevederilor alin. (2), poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la data emiterii deciziei de pensionare.

Data de la care se cuvin drepturile de pensie

Art. 82 – (1) Drepturile la pensia pentru limită de vârstă, pensia de retragere anticipată definitivă din profesie şi pentru pensia de retragere definitivă din profesie se cuvin de la data  îndepliniri condiţiilor prevăzute de lege, dacă cererea împreună cu actele doveditoare a fost depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

(2) În cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi a căror cerere a fost depusă peste termenul prevăzut la alin.(1) drepturile de pensie se acordă şi se plătesc din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea împreună cu toate actele necesare.

Interdicţie de înscriere la pensia de invaliditate

Art. Persoanele care au îndeplinit vârsta standard de pensionare, nu mai pot solicita înscrierea la pensia de invaliditate.

Data de la care se cuvin drepturile de pensie de invaliditate

Art. 84 – (1) Drepturile la pensia de invaliditate se acordă:

a) de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate;

b) de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate;

c) de la data depunerii cererii, în situaţiile în care s-au depăşit termenele prevăzute la lit. a) şi b).

(2) Punerea în plată a pensiei de invaliditate se face după emiterea deciziei de suspendare emisă de Consiliul Baroului.

Data de la care se cuvin drepturile de pensie de urmaş

Art. 85 (1) Drepturile de pensie de urmaş, în cazul persoanelor care îndeplinesc  condiţiile prevăzute de lege, la data decesului susţinătorului asigurat, se acordă la cerere:

a)     începând cu luna următoare decesului, în cazul în care susţinătorul decedat era pensionar, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 zile de la data decesului.

b)     de la data decesului susţinătorului, în cazul în care susţinătorul decedat nu era pensionar la data decesului, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile de la această dată

c)      de la data depunerii cererii, în situaţiile în care s-au depăşit termenele prevăzute la lit. a) şi b).

          (2) În cazul în care urmaşul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, ulterior datei decesului susţinătorului asigurat, drepturile de pensie de urmaş se acordă de la data îndeplinirii condiţiilor, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 zile de la data îndeplinirii condiţiilor.

          (3) În cazul în care s-a depăşit termenul prevăzut la alin. (2), drepturile de pensie de urmaş se acordă de la data depunerii cererii.

Termenul de soluţionare a cererii

Art. 86. – (1) Conducerea Casei de Asigurări a Avocaţilor va soluţiona cererea de pensionare în termen de 30 de zile de la data primirii dosarului.

(2) Termenul prevăzut la alin.(1) se prelungeşte corespunzător în cazul în care dosarul primit nu este complet şi este nevoie de acte suplimentare.

Decizia de admitere sau respingere a cererii de pensionare

Art. 87. (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de Casa de Asigurări a Avocaţilor din România, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului la CAA.

          (2) Decizia Casei de Asigurări a Avocaţilor va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

(3) În termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului.

          (4) Decizia de pensionare se comunică în scris persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.

Contestarea deciziei

Art. 88. – Decizia emisă în condiţiile art. 87 alin. (1) poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa competentă, potrivit art. 157 şi 158 din prezentul statut.

Rămânerea definitivă a deciziei

Art. 89. – Decizia emisă în condiţiile art. 87 alin. (1) necontestată în termen este definitivă.

Îndreptarea erorilor

Art. 90 – În situaţia în care se constată erori în stabilirea şi/sau plata drepturilor de pensie, la cerere sau din oficiu, CAA va efectua modificările care se impun, prin decizie de revizuire.

(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor.

Eliberarea dovezii de stagiu pentru deschiderea drepturilor de pensie din alte sisteme

Art. 91 – În vederea deschiderii dreptului la pensie în alte sisteme de asigurări sociale, Casa de Asigurări a Avocaţilor, la cerere, va emite dovadă cuprinzând stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor.

Plata pensiei

Art. 92 – (1) Plata pensiei se face lunar.

(2) Pensia se plăteşte personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială sau reprezentantului legal al acestuia.

(3) Modalităţile de plată a pensiilor sunt prevăzute în Regulamentul CAA.

Încetarea plăţii pensiei

Art. 93 – (1) Plata pensiei încetează cu luna următoare celei în care :

a)   beneficiarul a decedat;

b)   beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;

c)    urmaşul a fost condamnat printr-o hotărâre rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului

d)     pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art. 65  lit. c), precum  şi cel prevăzut la art. 66 alin. (3),  şi-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii;

e)     copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 65 lit. c)

Suspendarea plăţii pensiei

Art. 94 – (1) Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care:

a)     beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezintă la revizuirea medicală periodică;

b)     copilul urmaş nu mai îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea pensiei de urmaş;

c)      pensionarul de invaliditate obţine venituri din profesie;

d)     pensionarul de retragere definitivă din profesie obţine venituri din profesie;

e)     soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, realizează venituri brute lunare dintr-o activitate profesională;

f)       soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit;

g)     soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul de asigurări sociale al CAA, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din acelaşi sistem sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale obligatorii;

(2) În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş în condiţiile prevăzute la art. 65 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

(3) În cazul în care avocatul pensionar pentru retragere definitivă din profesie profesează şi realizează venituri din profesie, plata pensiei de retragere definitivă din profesie se suspendă de drept pentru perioadele în care realizează venituri din profesie.

(4) Suspendarea plăţii pensiei  şi/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor se poate face  şi la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Reluarea în plată a pensiei

Art. 95. – Reluarea în plată a pensiilor suspendate se face la cerere,după cum urmează:

a) începând cu luna următoare aceleia în care a încetat cauza suspendării, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 30, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;

b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 30, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);

Obligaţia beneficiarului de a comunica modificările condiţiilor legate de pensie

Art. 96.– Pensionarii sistemului de pensii al CAA sunt obligaţi să comunice CAA orice schimbare în situaţia proprie de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care i-a fost stabilită sau i se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia

Sumele neîncasate în luna decesului

Art. 97 –  (1) Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi după caz, drepturile de pensii cuvenite şi neachitate până la deces, se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau în lipsa acestora celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.

(2) Sumele de la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului de 6 luni de la data decesului.

CAPITOLUL VI

Alte drepturi de asigurări sociale

Alte drepturi de asigurări sociale

Art. 98. – (1) Asiguraţii sistemului autonom de asigurări sociale pentru avocaţi au dreptul, în afară de pensie, la:

   a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite, accidente de muncă sau accidente în afara muncii;

   b) indemnizaţii pentru maternitate;

   c) ajutor pentru creşterea copilului

   d) ajutor de deces.

   e) alte drepturi de asigurări sociale prevăzute de prezentul Statut;

  (2) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin.  (1)  asiguraţii  care  au  stagiu  de cotizare de cel puţin 12 luni anterior producerii riscului dacă nu realizează venituri din profesie şi au achitate la zi obligaţiile de plată către sistem. 

(3) Pentru acordarea ajutorului prevăzut la alin. (1) lit. d) nu sunt necesare condiţiile prevăzute la alin. (2)

Beneficiari

Art. 99 – Indemnizaţiile şi alte drepturi de asigurări sociale se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură specială de către acesta.

Termenul de decădere pentru solicitarea altor drepturi

Art. 100 – Indemnizaţiile şi alte drepturi de asigurări sociale pot fi solicitate, pe baza de acte justificative, în termenul de 6 luni, calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite.

Încetarea plăţii indemnizaţiilor

Art. 101 – (1) Plata indemnizaţiilor de asigurări sociale încetează începând cu ziua următoare celei în care:

a)     beneficiarul a decedat

b)     beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea indemnizaţiilor.

(2) Reluarea în plată a indemnizaţiei de asigurări sociale suspendate, se face la cerere, începând cu ziua celei în care a încetat cauza suspendării.

Anunţarea filialei asupra stării de incapacitate

Art. 102 – (1) Pentru a i se acorda indemnizaţia cuvenită, avocatul aflat în incapacitate temporară de muncă trebuie să anunţe filiala sau baroul, după caz, în termen de 48 de ore de la ivirea stării de incapacitate, iar certificatul medical, vizat de medicul de familie, să fie depus în cel mult 5 zile de la data încetării stării de incapacitate prevăzută în certificat.

(2) Nerespectarea acestor termene  fără justificare atrage nevalabilitatea lor la plată.

Verificarea certificatelor mediale ce ridică probleme

Art. 103 – (1) În cazurile în care anumite certificate ridică probleme cu privire la modalitatea de eliberare, medicul sau unitatea spitalicească emitentă, diagnosticul susceptibil de interpretare etc., filiala sau baroul, după caz, poate solicita opinia unui medic agreat sau a comisiei de expertizare a capacităţii de muncă prevăzută în legislaţia din sistemul public.

(2) Actul medical pentru incapacitate temporară peste 90 de zile nu este valabil la plată decât dacă este eliberat de Comisia de verificare  capacităţii de muncă din sistemul public, cu care Filialele vor încheia convenţii de colaborare. Aceste convenţii vor putea fi încheiate şi pentru verificarea acelor acte medicale care ridică probleme sub toate aspectele.

Contribuţia la fond pentru perioadele de beneficiu de indemnizaţii

Art. 104 – (1) În perioada în care avocatul primeşte indemnizaţie pentru celelalte drepturi de asigurări sociale altele decât pensia, va plăti o cotă procentuală din aceste indemnizaţii cu titlu de  contribuţie la fondul sistemului.

(2) Cota prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin decizie a Casei de Asigurări a Avocaţilor.

(3) Suma reprezentând cota prevăzută la alin (1) se reţine odată cu plata indemnizaţiei.

Termenul de rezolvare a cererilor

Art. 105 – Cererile privind acordarea drepturilor prevăzute în prezentul capitol se rezolvă conform competenţelor stabilite prin prezentul statut în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării acestora la filiala, sucursala Casei de Asigurări a Avocaţilor din care face parte solicitantul.

Baza de calcul

Art. 106. (1) Baza de calcul a indemnizaţiilor prevăzute de art. 98 al. (1) lit. a) şi b) este egală cu media aritmetică a veniturilor brute aferente contribuţiilor lunare efectiv plătite la fondul Casei de Asigurări a Avocaţilor în ultimele 12 luni anterioare ivirii riscului asigurat, respectiv suma veniturilor brute aferente contribuţiilor lunare efectiv plătite în ultimele 12 luni, împărţită la 12.

(2) Venitul brut aferent contribuţiei plătite este cel definit în art. 75 al. (7) din prezentul statut.

SECŢIUNEA I

Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă

Art. 107 – (1) În sistemul propriu de asigurări sociale pentru avocaţi, avocatul aflat în incapacitate de muncă şi care nu realizează venituri din profesie, beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă

(2) Dovada incapacităţii temporare de muncă se face prin certificat medical eliberat conform reglementărilor speciale în vigoare.

(3) În cazul avocatului asociat într-o societate civilă profesională sau societate profesională cu răspundere limitată prin venit din profesie se înţelege venitul care i se avansează legal conform contractului de societate şi statutului acesteia în cursul unui exerciţiul financiar.

Durata de acordare

Art. 108 – (1) Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 180 de zile în interval de un an, socotit din prima zi de îmbolnăvire.

(2) Începând cu a 90-a zi perioada de acordare a indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă se poate prelungi până la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

(3) Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază astfel:

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, conform reglementărilor din sistemul public de pensii;

b) un an, cu drept de prelungire până la un an şi jumătate de către medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi cancer de orice tip, în funcţie de stadiul bolii;

c) un an şi jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară;

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Limitări de acordare

Art. 109 –  (1) Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă se suportă de către sistemul de asigurări propriu din a 31-a zi  de la data ivirii stării de incapacitate, cu excepţia internărilor în spital, bolile gravidelor şi urgenţele medicale, care se suportă de la data ivirii stării de incapacitate.

(2) În perioada vacanţei judecătoreşti, indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă se suportă în caz de internare în spital pentru afecţiuni sau accidente grave, definite ca atare în normele medicale, pentru afecţiunile în legătură cu starea de graviditate precum şi pentru perioada de incapacitate determinată de tratamentul ambulatoriu acordat ca o consecinţă a internării pentru afecţiunile respective.

Cuantumul indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă

Art. 110. – (1) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi modalitatea de plată se determină de către filiala CAA, în funcţie de contribuţia avocatului la fondul sistemului, de situaţia financiară a sistemului şi în condiţiile prevăzute în Regulamentul CAA.

(2) Modul de calcul al indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă este prevăzut în Regulament.

Dovada incapacităţii temporare de muncă

Art. 111. – Dovada incapacităţii temporare de muncă se face prin certificat medical eliberat conform reglementărilor speciale în vigoare.

SECŢIUNEA II

Indemnizaţia de maternitate

Beneficiari

Art. 112 – (1) Asiguratele au dreptul, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, la indemnizaţie pentru sarcină şi lăuzie, perioadă în care beneficiază de indemnizaţia pentru maternitate, dacă nu realizează venituri din profesie.

(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care au încetat plata contribuţiei de asigurări sociale, în condiţiile statutului si regulamentului, dar care nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat

Perioada de acordare

Art. 113 – (1) Indemnizaţia pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naştere, iar indemnizaţia pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere.

(2) Indemnizaţiile pentru sarcină şi lăuzie se pot acorda  respectându-se perioada totală pentru care pot fi acordate, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare.

(3) În cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada acordării indemnizaţiei de lăuzie, indemnizaţia de maternitate se acordă pe toată durata acesteia.

Fondurile din care se suporta

Art. 114 – Indemnizaţia de maternitate se suportă de sistemul propriu de asigurări sociale, în funcţie de contribuţia asiguratului la fondurile sistemului, în cuantumul şi în condiţiile prevăzute de Regulamentul CAA.

SECŢIUNEA III

Ajutor pentru creşterea copilului

Art. 115 – (1) Avocaţii au dreptul la unajutor pentru creşterea copilului în cuantum lunar  fix, pentru   aceeaşi  perioadă  pentru care beneficiarul indemnizaţiei de creştere a copilului a optat   conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111 din 8 decembrie 2010 şi, în toate cazurile, până când copilul va împlini vârsta de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.

(2) Perioada în care avocatul primeşte ajutor pentru creşterea copilului constituie vechime în profesia de avocat

(3) Cuantumul lunar fix al ajutorului pentru creşterea copilului se stabileşte prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R., luată în trimestrul IV al fiecărui an pentru anul următor, în baza raportului înaintat de Casa de Asigurări a Avocaţilor.

(4) În situaţia unei sarcini gemelare se acordă câte un ajutor pentru creşterea copilului pentru fiecare copil în parte.

Beneficiari

Art. 116 – Ajutorul pentru creşterea copilului se acordă părintelui biologic al copilului precum şi persoanei care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă.

Sistarea plăţii ajutorului

Art. 117. – (1) Acordarea ajutorului pentru creşterea copilului se sistează de drept începând cu prima zi a lunii în care avocatul îndreptăţit la primirea acestuia prestează activităţi specifice profesiei de avocat, chiar dacă nu a expirat perioada de suspendare voluntară din exerciţiul profesiei pentru care s-a optat în vederea primirii ajutorului. Prestarea acestor activităţi poate fi dovedită prin orice mijloace de probă admise de lege, la sesizarea făcută de orice persoană interesată.

(2) Sistarea ajutorului se decide de conducerea filialei CAA după ascultarea beneficiarului.

SECŢIUNEA IV

Ajutoare de deces

Beneficiari

Art. 118 – În cazul decesului asiguratului  sau a pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul minor sau persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de decesul asiguratului.

Pentru cine se acordă

Art. 119 – (1) Asiguratul care are drept propriu de asigurări sociale beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea sa, dacă nu are drept la ajutor de deces conform altor dispoziţii legale.

(2) În cazul în care ajutorul de deces încasat conform altor dispoziţii legale este mai mic decât cel care se acordă în sistemul de asigurări sociale a avocaţilor, se acordă diferenţa dintre cele două cuantumuri.

(3) Se consideră membru de familie, în sensul prezentului statut :

a)     soţul;

b)     copiii proprii, copiii adoptaţi, în vârstă de până la 18 ani, sau dacă îşi continuă studiile până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

c)      părinţii oricăruia dintre soţi.

Fondurile din care se suportă

Art. 120 – Ajutorul de deces se suportă de sistemul de asigurări a avocaţilor în condiţiile prezentului statut şi se acordă la cerere pe bază certificatului de deces.

Cuantum

Art. 121 – Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România  la propunerea Casei de Asigurări a Avocaţilor.

– Variantă rezultată în urma discuţiilor din Comisia de modificare a Statutului Casa de Asigurări a Avocaţilor –

CAPITOLUL VII

ORGANIZAREA CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA

SECŢIUNEA I

Casa de Asigurări a Avocaţilor din România

Casa de Asigurări a Avocaţilor

Art. 122 – (1) Casa de Asigurări a Avocaţilor  este organizată şi funcţionează în cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

(2) CAA este instituţie autonomă de interes public, are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu.

(3) În scopul descentralizării activităţii de asigurări sociale, Casa de Asigurări a Avocaţilor va înfiinţa filiale sau sucursale ale sale pe lângă barouri.

Sediul Casei de Asigurări a Avocaţilor

Art. 123 – (1) Sediul Casei de Asigurări a Avocaţilor este în Bucureşti.

(2) Sediul Casei de Asigurări a Avocaţilor poate fi schimbat prin decizie a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România

Conducerea Casei de Asigurări a Avocaţilor

Art. 124 – (1) Organele de conducere ale Casei de Asigurări a Avocaţilor sunt:

a) Consiliul de Administraţie

b) Preşedintele

(2) Consiliul de administraţie este format din 5 membri cu o vechime de cel puţin 10 ani în profesie, aleşi de Congresul avocaţilor, pentru un mandat de 4 ani.

Dintre aceştia, 3 vor fi avocaţi in activitate din filiale diferite şi 2 avocaţi pensionari ai sistemului de pensii si asigurări sociale al avocaţilor din filiale diferite, dintre care unul in mod obligatoriu in activitate.

(3) Consiliul alege din rândurile sale un preşedinte şi un vicepreşedinte. Unul dintre membri, desemnat de preşedinte, îndeplineşte şi funcţia de secretar al consiliului.

(4) Congresul avocaţilor va alege supleanţi, cu respectarea condiţiilor de la alin. (2) si (3), care vor completa Consiliul de Administraţie al CAA în caz de vacanţă, în ordinea voturilor primite.

(5) În ipoteza prevăzută la alin. 4, dacă vacanţa priveşte pe preşedinte sau vicepreşedinte, Consiliului de Administraţie al CAA va proceda la noi alegeri pentru funcţia respectivă.

Întrunirea şedinţelor Consiliului de Administraţie al CAA

Art. 125 – (1) Consiliul de Administraţie se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună.

(2) Consiliul de Administraţie este legal întrunit în prezenţa a 3 membri şi ia decizii cu majoritate de voturi a celor prezenţi.

(3) La şedinţele Consiliului de Administraţie pot participa în calitate de invitaţi membrii supleanţi şi eventuali specialişti cu rol consultativ

Atribuţiile Consiliului de Administraţie al CAA

Art. 126 – În aplicarea prevederilor legii, Consiliul de Administraţie al CAA îndeplineşte următoarele atribuţiuni:

a)        coordonează  modul de aplicare a dispoziţiilor legii, statutului şi regulamentului CAA, la nivel central şi la nivelul filialelor;

b)        aduce la îndeplinire hotărârile privind sistemul de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi, adoptate de Congresul avocaţilor şi Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România;

c)        înfiinţează / desfiinţează filiale  si sucursale C.A.A;

d)        numeşte consiliul filialei de administraţie al şi comisia de cenzori a filialei la propunerea baroului;

e)        elaborează bugetele sucursalelor si bugetul consolidat al sistemului şi le supune spre aprobare şi descărcare Congresului avocaţilor;

f)         urmăreşte si verifica încasarea veniturilor bugetului de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi;

g)        ia măsuri pentru dezvoltarea, administrarea eficientă  şi asigurarea integrităţii patrimoniului sistemului de pensii si asigurări sociale al avocaţilor;

h)        soluţionează contestaţiile împotriva deciziilor luate de filiale

i)           în condiţiile legii şi prezentului statut, emite decizii privind pensionarea sau acordarea prestaţiunilor de asigurări sociale şi soluţionează contestaţiile formulate în legătură cu acestea;

j)          calculează valoarea unui punct de pensie si a echivalenţei punctului pentru pensie şi actualizează valoarea acestora în timpul execuţiei bugetare, conform legii şi statutului CAA şi le comunică Consiliului UNBR;

k)        asigură şi organizează plata pensiilor;

l)           asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de pensii pentru avocaţi, pe baza codului personal de asigurări sociale;

m)     certifică anual stagiul de cotizare şi punctajele pentru fiecare avocat şi stabileşte codul personal de asigurări sociale;

n)        asigură introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor autonome de calcul şi de evidenţă;

o)        organizează reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigii în care este implicat sistemul de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi, născute la nivelul central sau teritorial;

p)        aprobă organigrama filialelor şi sucursalelor, în cazul filialelor cu avizul consultativ al baroului;

q)        în cazul constatării unor acte de indisciplină privind sistemul de asigurări sociale şi pensii, ivite la nivel central sau teritorial, sesizează organele competente, în vederea aplicării măsurilor legale;

r)         elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a CAA şi îl supune aprobării Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România;

s)        elaborează studii şi analize în vederea stabilirii strategiei şi planificării sistemului propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi dispune efectuarea rapoartelor periodice de evaluare actuarială şi le supune spre dezbatere Consiliului UNBR;

t)         constituie fondul de rezervă la nivel central şi asigură utilizarea acestuia conform legii;

u)        ia măsurile necesare pentru virarea lunară către fondul de pensii de la nivel central a fondurilor de pensii prelevate de filiale;

v)        creează, conservă, asigură securitatea şi comunică în condiţiile legii şi a prezentului statut baza de date privind asiguraţii sistemului propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi asigură caracterul confidenţial al acesteia;

w)       numeşte şi eliberează din funcţie, prin decizie, personalul propriu, precum şi pe cel al sucursalelor;

x)        suspendă din activitate membrii consiliului de conducere a filialei în cazul constatării unor abateri grave care au prejudiciat funcţionarea sistemului, sesizând conducerea baroului în vederea propunerii unui nou consiliu;

y)        organizează şi coordonează, in cadrul sistemului de pensii şi asigurări sociale a avocaţilor, activitatea de control financiar şi ia măsuri pentru efectuarea auditului;

z)        întocmeşte programul anual de investiţii si îl supune spre aprobare Consiliului UNBR.

aa)    îndeplineşte orice alte atribuţiuni stabilite prin dispoziţiile cuprinse în lege, statut şi regulamentul CAA.

Atribuţiile Preşedintelui Consiliului de Administraţie

Art. 127 – (1) Preşedintele Consiliului de Administraţie are următoarele atribuţii:

a) reprezintă CAA în relaţiile cu persoanele fizice şi  juridice.

b) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului de Administraţie

c) ordonanţează cheltuielile bugetare şi extrabugetare ale CAA

d) semnează actele Consiliului de Administraţie al CAA

e) supraveghează relaţiile CAA cu filialele si sucursalele precum si relaţiile dintre acestea;

f) numeşte şi eliberează din funcţie, prin decizie, personalul CAA, precum si pe cel al sucursalelor;

g) acordă sprijin şi ajutor filialelor si sucursalelor în relaţiile lor cu autorităţile centrale şi locale.

(2) Preşedintele este înlocuit, la cerere sau în absenţa sa, de vicepreşedinte.

Intrarea în vigoare a hotărârilor şi deciziilor CAA

Art. 128. – Toate hotărârile şi deciziile Conducerii CAA de interes general pentru sistem intră în vigoare şi sunt puse în aplicare în trei zile de la comunicarea acestora făcută către membrii CAA, inclusiv prin internet.

SECŢIUNEA II

CONTROLUL FINANCIAR AL CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

Comisia de cenzori a CAA

Art. 129 –     (1) Controlul financiar al Casei de Asigurări a Avocaţilor se exercită de către Comisia de cenzori compusă din 3 membri, dintre care 2 avocaţi în activitate şi un expert contabil autorizat.

(2) Comisia alege din rândurile sale un preşedinte.

Alegerea Comisiei de cenzori a CAA

Art. 130. – Comisia de cenzori se alege de Congresul Avocaţilor din România pe o perioadă de 4 ani.

Rapoartele Comisiei de cenzori a CAA

Art. 131. –     (1) Comisia de Cenzori întocmeşte un raport  anual cu privire la modul în care Casa de Asigurări a Avocaţilor a executat prevederile bugetului încheiat, putând formula sugestii pentru activitatea bugetară viitoare.

(2) Raportul se prezintă Congresului avocaţilor cu ocazia descărcării de gestiune şi aprobarea noului buget al CAA.

CAPITOLUL VIII

ORGANIZAREA FILIALELOR CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA

SECŢIUNEA I

DISPOZIŢII GENERALE

Filialele CAA

Art. 132. – Filialele CAA se constituie în baza legii şi funcţionează ca unităţi descentralizate ale sistemului de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor.

Membrii filialelor CAA

Art. 133 – (1) Sunt membri ai filialei, avocaţii cu drept de exercitare a profesiei, înscrişi în baroul respectiv, avocaţii pensionari şi urmaşii avocaţilor cu drepturi proprii de pensie.

(2) Persoanele enumerate la alin. 1 pot fi membri ai unei singure filiale.

Transferul membrilor între filiale

Art. 134 – (1) În cazul în care un avocat sau avocat pensionar în activitate se transferă de la o filială la altă filială, filiala din care provine va achita filialei la care se face transferul  totalul contribuţiei avocatului în activitate la fondul de asigurări sociale din care s-au dedus prestaţiile de asigurări sociale acordate de filială avocatului.

(2) Situaţia prevăzută la alineatul precedent se referă la transferurile efectuate după data de 28 mai 2001. În acest caz, filiala din care provine avocatul va transmite filialei la care se transferă o adeverinţă cu toate veniturile, contribuţiile la constituirea fondurilor sistemului şi prestaţiile sociale de care a beneficiat pe perioada în care a fost membru al filialei respective.

(3) Nerespectarea dispoziţiilor de mai sus constituie abatere disciplinară a preşedintelui filialei şi atrage obligaţia filialei la plata majorărilor de întârziere, care încep să curgă după trecerea unui termen de 60 zile de la data comunicării deciziei de transfer.

Personalitatea şi patrimoniul filialelor

Art. 135 – Filialele CAA au personalitate juridică de interes public, buget şi patrimoniu propriu care face parte din patrimoniul sistemului de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor.

Utilizarea patrimoniului filialelor

Art. 136 – (1) Patrimoniul filialei poate fi folosit în activităţi prevăzute de dispoziţiile art. 13 şi art. 138, cu respectarea dispoziţiilor legale şi ale prezentului statut.

(2) Consiliul UNBR aprobă efectuarea investiţiilor, după luarea avizului Conducerii CAA.

Veniturile filialei

Art. 137 – Veniturile filialei se realizează din:

a)  contribuţiile la fondul de asigurări sociale în procentul stabilit de Consiliul UNBR în raport de nevoile sistemului;

b)  venituri din folosirea patrimoniului filialei în condiţiile prevăzute de lege şi prezentul statut;

c)   venituri din dobânzile la depozitele bancare a disponibilităţilor băneşti;

d)  majorări pentru plăţi cu întârziere la fondul specializat de asigurări sociale;

e)  donaţii, subvenţii;

f)    primirea unor sume din rezerva Casei de Asigurări a Avocaţilor din România în vederea înfiinţării şi organizării filialei;

g)  alte venituri.

Cheltuielile filialelor

Art. 138 – Structura cheltuielilor filialei cuprinde:

a)     contravaloarea prestaţiilor de pensii şi  asigurări sociale pentru filiale;

b)     cheltuieli privind organizarea şi funcţionarea filialei;

c)      finanţarea unor investiţii proprii ale filialei;

d)     alte cheltuieli prevăzute de lege şi statutul Casa de Asigurări a Avocaţilor.

SECŢIUNEA II

ORGANIZAREA FILIALELOR CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

Înfiinţarea filialelor

Art. 139. – (1) Casa de Asigurări a Avocaţilor înfiinţează filiale pe lângă fiecare barou.

(2) Filialele în activitate la data punerii în aplicare a Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor sunt obligate  să comunice Conducerii Casei de Asigurări a Avocaţilor următoarele:

a)     tabel nominal al avocaţilor activi şi al avocaţilor pensionari care fac parte din respectiva filială.

b)     tabel nominal al persoanelor care compun consiliul filialei – cu specificarea funcţiei fiecăruia şi a duratei mandatului;

c)      sediul filialei

d)     tabel cu personalul angajat al filialei – cu specificarea funcţiei şi salariului lunar

Conducerea filialei

Art. 140. (1) Conducerea filialei CAA este asigurată de Consiliul de administraţie al filialei.

(2) Consiliul de administraţie al filialei este numit de Consiliul de Administraţie al CAA la propunerea motivată a Consiliului Baroului pentru o perioadă de 4 ani, dintre avocaţii cu o vechime neîntreruptă în profesie de minimum 4 ani în calitate de avocaţi definitivi.

(3) Consiliul de Administraţie al CAApoate respinge motivatnumirea unora sau tuturor candidaţilor, solicitând Consiliului Baroului o nouă propunere în 30 de zile.

(4) Consiliul de administraţie al filialei va fi compus din 3 sau 5 membri, în funcţie de numărul membrilor filialei, din care un membru să fie pensionar al sistemului propriu de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor, după cum urmează: 3 membri pentru filialele cu un număr de maximum 500 de membri şi 5 membri pentru filialele cu un număr de peste 500 de membri.

(5) Nu pot fi numiţi în consiliul de administraţie al filialei avocaţii care nu au achitate la zi taxele şi contribuţiile către fondurile sistemului de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor ori care au fost suspendaţi din profesie pentru neplata acestora.

(6) Din consiliul de administraţie al filialei poate face parte şi un singur membru care este şi membru al Consiliului Baroului. Decanul şi Prodecanul nu pot face parte din consiliul de administraţie al filialei.

(7) Consiliul de administraţie al filialei, în prima şedinţă după numirea acestuia,  alege din rândurile membrilor săi un preşedinte.

(8) Consiliul de administraţie al filialei, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al CAA poate angaja personal de specialitate în funcţii de conducere şi execuţie.

(9) Consiliul de Administraţie se consideră legal întrunit în prezenţa majorităţii membrilor săi şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

Abaterea gravă realizată (înfăptuită) de Consiliul filialei

Art. 141. – (1) În caz de abatere gravă şi evidentă ori nereguli financiare, Consiliul de Administraţie al CAA, din oficiu sau la cererea Consiliului baroului, poate înlocui Consiliul de administraţie al filialei, cu respectarea prevederilor art. 140 alin. (1).

Atribuţiile Consiliului Filialei CAA

Art. 142. – (1) Consiliul Filialei are următoarele atribuţii:

a)  întocmeşte dosarele de pensionare pe baza actelor comunicate de Barou, de petiţionar şi a evidenţelor proprii şi le trimite spre rezolvare Conducerii Casei de Asigurări a Avocaţilor din România;

b)  efectuarea plăţii pensiilor din fondurile puse la dispoziţie de către CAA şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale la nivelul filialei;

c)   elaborează bugetul filialei şi îl supune spre aprobare şi descărcare Conducerii CAA;

d)  urmăreşte încasarea contribuţiilor la bugetul filialei;

e)  ia măsuri pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului filialei, precum şi pentru protecţia integrităţii acestuia;

f)    face propuneri Casei de Asigurări a Avocaţilor pentru aprobarea statului de funcţiuni cu avizul consultativ al Consiliului baroului;

g)  încheie sau desface contractul de muncă al angajaţilor filialei;

h)  sesizează consiliul Baroului în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege şi statutul profesiei de avocat, în cazul încălcării prevederilor ce reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului de pensii şi asigurări sociale ale avocaţilor de către asiguraţi sau organele profesiei de avocat;

i)     îndeplineşte orice alte atribuţiuni stabilite prin dispoziţii cuprinse în lege, statut, regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor şi pune în aplicare hotărârile Conducerii Casei de Asigurări a Avocaţilor, Congresului avocaţilor şi ale Consiliului UNBR;

j)    comunică lunar Consiliului baroului şi CAA situaţia achitării contribuţiilor la sistemul de pensii şi asigurări sociale.

k)   verifică realitatea şi exactitatea sumelor depuse de către membrii filialei cu titlu de contribuţie la fondurile CAA şi sesizează Conducerile CAA şi Baroului eventualele nereguli constatate, în vederea luării de măsuri legale. În îndeplinirea acestor atribuţii, poate angaja inspectori financiari proprii, cu aprobarea Conducerii CAA pentru modificarea organigramei;

l)     asigură execuţia bugetului aprobat de Conducerea CAA, organizează şi conduce evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor filialei;

m)      poartă răspunderea directă pentru modul cum este administrată şi gestionată filiala;

n)  comunică lunar Casei de Asigurări a Avocaţilor situaţia financiar–contabilă  a filialei;

o)  hotărăşte asupra utilizării disponibilităţilor băneşti ale filialei;

p)   solicită aprobarea Conducerii Casei de Asigurări a Avocaţilor pentru cheltuielile cu caracter de investiţii, din disponibilităţile băneşti ale filialei conform cu programul anual de investiţii, în conformitate cu prevederile Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată;

q)  informează Conducerea CAA în legătură cu orice litigiu din raza sa de competenţă care vizează sistemul;

r)    comunică hotărârile Consiliului de Administraţie al Filialei în mod obligatoriu CAA;

 (2) Toate hotărârile şi deciziile Consiliului Filialei de interes general pentru membrii filialei intră în vigoare şi sunt puse în aplicare în trei zile de la comunicarea acestora făcută către membrii filialei, inclusiv prin internet.

Obligaţia de comunicare a unor date către CAA

Art. 143. (1) – Filialele au obligaţia de a comunica Casei de Asigurări a Avocaţilor, pentru fiecare avocat în parte:

a)        evidenţa anilor lucraţi în profesia de avocat – şi toate modificările intervenite în timp;

b)        plata în fiecare lună – a cotelor cu care avocatul a contribuit la fondul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

(2) Comunicarea acestor date către Casa de Asigurări a Avocaţilor, se va face în primele 15 zile ale lunii următoare celei în care s-a efectuat plata.

(3) Toate comunicările cu aceste date către Casa de Asigurări a Avocaţilor vor fi însoţite de indicarea persoanei care îşi asumă răspunderea exactităţii datelor comunicate.

Obligaţia de comunicare a veniturilor brute ale avocaţilor

Art. 144. – (1) Întreg sistemul de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor se raportează la venitul de referinţă lunar pe profesia de avocat.

(2) În vederea stabilirii acestui venit filialele au obligaţia de a comunica, la solicitare, Casei de Asigurări a Avocaţilor care sunt veniturile brute realizate în luna respectivă de avocaţii care compun filiala.

(3) Datele comunicate Casei de Asigurări a Avocaţilor trebuie să fie sprijinite şi conforme cu declaraţiile pe care fiecare avocat este obligat să le facă.

(4) Comunicarea către Casa de Asigurări a Avocaţilor va indica obligatoriu persoana care îşi asumă răspunderea exactităţii datelor comunicate.

SECŢIUNEA III

ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR INTERN A FILIALELOR

CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

Art. 145. –    Controlul financiar al filialei se exercită de către Comisia de Cenzori a filialei şi de organele de control ale sistemului.

Art. 146. – Comisia de cenzori va întocmi rapoarte semestriale asupra activităţii economico-financiare a filialei pe care le va prezenta conducerii Casei de Asigurări a Avocaţilor.

Art. 147. – Barourile şi avocaţii sunt obligaţi să pună la dispoziţia organelor de control ale sistemului toate datele şi documentele privind veniturile asupra cărora se reţine contribuţia pentru fondul de pensii şi asigurări sociale.

SECŢIUNEA IV

DISPOZIŢII FINALE

Soluţionare a litigiilor membrilor cu filiala

Art. 148. – (1) Hotărârile Consiliului filialei pot fi atacate cu plângere de către membrii filialei la Casa de Asigurări a Avocaţilor din România.

(2) Plângerea se va depune în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă a hotărârii, dar nu mai târziu de 1 an de la adoptarea acesteia.

(3) Casa de Asigurări a Avocaţilor poate modifica în parte sau desfiinţa în totalitate hotărârile Consiliului filialei referitore la sistemul de pensii al avocaţilor.

(4) Hotărârile Consiliului filialei referitoare la sistemul CAA pot fi desfiinţate şi ca urmare a sesizării din oficiu de către Conducerea CAA.

(5) Hotărârile CAA sunt obligatorii. Nerespectarea acestora reprezintă abatere disciplinară conform Legii 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Soluţionarea litigiilor dintre filiale

Art. 149. – Litigiile dintre filiale se soluţionează de Conducerea CAA cu respectarea procedurilor din Codul de Procedură Civilă.

CAPITOLUL IX

SUCURSALELE CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

Sucursalele

Art. 150. – Sucursalele sunt dezmembrăminte ale Casei de Asigurări a Avocaţilor din România fără personalitate juridică şi fără patrimoniu propriu.

Înfiinţarea sucursalelor

Art. 151. – Sucursalele se înfiinţează prin decizie motivată a Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor.

Personalul sucursalelor

Art. 152. – (1) Personalul sucursalei este angajat de Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor din România.

(2) Atribuţiile personalului angajat la sucursală sunt stabilite prin decizie a Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor din România.

Sediul sucursalei

Art. 153. – Pentru desfăşurarea activităţii sucursalei, Casa de Asigurări a Avocaţilor va asigura un sediu de lucru corespunzător.

Transformarea filialelor care nu respectă legislaţia în sucursale

Art. 154. – (1) Filialele care nu pot susţine activitatea financiară datorită nerespectării obligaţiilor ce le revin prin lege şi prezentul statut vor fi desfiinţate prin decizie motivată a Consiliului de Administraţie al CAA iar în locul acestora CAA va înfiinţa sucursale.

(2) Măsura desfiinţării va fi hotărâtă după o verificare de fond a activităţii filialei sub aspectul legalităţii şi al respectării disciplinei financiare, materializată într-un raport de constatare întocmit de împuterniciţii Casei de Asigurări a Avocaţilor din România.

(3) Raportul prevăzut la al. (2) va trebui să identifice cauzele care au condus la situaţia de a fi desfiinţată filiala şi să identifice activul şi pasivul filialei.

(4) Patrimoniul filialelor desfiinţate va trece în administrarea şi gestionarea Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor ca parte a patrimoniului propriu al sistemului de pensii al avocaţilor.

(5) Deciziile de desfiinţare a filialei şi de înfiinţare a sucursalei, emise de Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor, se vor comunica filialei în cauză, Consiliului baroului din judeţul în care filiala a funcţionat şi Preşedintelui Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

Transformarea în sucursale a filialelor care nu-şi pot asigura îndeplinirea obligaţiilor

Art. 155. – (1) La cererea filialelor care din motive obiective nu îşi pot asigura îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi prezentul statut, Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor din România poate dispune transformarea filialei în sucursală în condiţiile şi cu procedura prevăzută la art. 154.

Transformarea sucursalei în filială

Art. 156. – (1) Consiliul baroului din judeţul în care funcţionează sucursala poate solicita transformarea sucursalei în filială dacă motivele care au condus la desfiinţarea filialei au încetat.

(2) Procedura transformării sucursalei în filială este cea prevăzută pentru înfiinţarea filialelor.

(3) Dosarul transmis către CAA în vederea transformării sucursalei în filială va cuprinde declaraţii ale fiecărui avocat membru al baroului prin care fiecare avocat declară că se obligă să achite în termenele prevăzut de lege şi prezentul statut obligaţiile către sistemul pensii şi asigurări sociale al avocaţilor iar în cazul în care nu va achita aceste obligaţii să fie suspendat din profesie fără nici un fel de somaţie sau punere în întârziere.

CAPITOLUL X

JURISDICŢIA ASIGURĂRILOR SOCIALE

Competenţa de jurisdicţie

Art. 157. –    (1) Jurisdicţia sistemului autonom de asigurări sociale pentru avocaţi, se realizează prin instanţele competente de la domiciliul pârâtului.

(2) Prevederile prezentului statut referitoare la jurisdicţia asigurărilor sociale se completează cu dispoziţiile Codului de procedură Civilă şi Legii de organizare judecătorească.

Reprezentarea

Art. 158. – (1) Consiliul de administraţie al  Casei de Asigurări a Avocaţilor  reprezintă în justiţie sistemul de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi.

(2) Pe lângă Conducerea Casei de Asigurări a Avocaţilor  va funcţiona o comisie juridică condusă de un membru al Conducerii CAA, care va organiza modalitatea de asigurare a asistenţei juridice în litigiile în care este implicat sistemul de asigurări sociale şi pensii al avocaţilor.

(3) Reprezentarea în instanţă sau în faţa altor organe jurisdicţionale se va face prin delegaţie specială emisă de Conducerea CAA.

(4) La litigiile din faţa instanţelor altele decât cele din Bucureşti, Conducerea CAA, la propunerea comisiei juridice, va putea delega un membru  din filiala din raza teritorială a instanţei respective, avocat în activitate sau avocat pensionar.

Scutirea de taxe de timbru

Art. 159. –    Cererile în faţa oricăror organe sau instanţe judecătoreşti, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile având ca obiect drepturi şi obligaţii de pensii şi asigurări sociale  pentru avocaţi, sunt scutite de orice fel de taxă de timbru, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL XI

Activitatea de control financiar al sistemului

Corpul de inspectori financiari ai CAA

Art. 160. – (1) Pentru controlul activităţii financiare a sistemului de asigurări sociale, CAA înfiinţează un corp de inspectori financiari cu pregătire corespunzătoare.

(2) Conducerea CAA elaborează şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestui corp de inspectori.

Obligativitatea de prezentare a documentelor către inspectorii CAA

Art. 161. –    (1) Barourile, filialele şi sucursalele sunt obligate să pună la dispoziţia inspectorilor financiari evidenţele şi documentele financiar – contabile legate de problema pensiilor şi asigurărilor sociale.

(2) Inspectorii financiari CAA au dreptul să verifice modul în care filiala sau sucursala executa prevederile bugetare.

(3) Avocaţii sunt obligaţi să prezinte inspectorilor financiari ai CAA toate datele şi documentele, inclusiv cele fiscale, privind veniturile asupra cărora se determină contribuţia pentru fondul de pensii şi asigurări sociale.

(4) Conducerea filialei este obligată să pună la dispoziţia inspectorilor financiari CAA toate documentele financiar – contabile ale filialei.

Art. 162. – La cererea filialei, sucursalei sau CAA, după caz, avocatul este obligat să informeze în scris asupra îndeplinirii obligaţiei de a contribui la constituirea fondurilor sistemului asigurărilor sociale privind avocaţii, să indice criteriile în raport cu care a achitat contribuţia şi să prezinte dovezile de plată a acesteia, în cazurile în care din evidenţele filialei nu rezultă datele prevăzute în prezentul articol.

Art. 163. –  În baza proceselor verbale de control, după caz, se vor emite decizii individuale care constituie titlu executor.

Situaţia în care documentele justificative sunt distruse

Art. 164. – În situaţia în care avocatul declară pe proprie răspundere că documentele justificative au fost distruse, e obligat să facă dovada celor declarate cu alte documente oficiale (adeverinţă poliţie pentru declarare furt, adeverinţă pompieri pt. incendiu, declaraţie de la monitorul oficial sau poliţie cu pierderea actelor  – declaraţie de la data pierderii etc).

(2) În situaţia prevăzută la alin (1) avocatul este obligat să pună la dispoziţia reprezentanţilor sistemului  CAA copii după declaraţiile de venit înregistrate la fisc pe anii respectivi  sau altele asemenea.

(3) Documentele necesare conform alin. (1) şi (2) se stabilesc prin Decizie a Casei de Asigurări a Avocaţilor.

CAPITOLUL XII

Sancţiuni

Art. 165. – Încălcarea prevederilor prezentului statut atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Sancţiuni pentru depăşirea termenului de plată a contribuţiilor

Art. 166. – (1) Depăşirea termenului de plată a contribuţiilor la fondurile sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor atrage obligaţia de plată a majorărilor de întârziere aplicate la suma datorată, calculate pentru fiecare zi de întârziere până la data achitării sumei datorate, inclusiv, în cuantumul prevăzut în Statutul Profesiei de Avocat.

(2) Sumele reprezentând majorări de întârziere se fac venit la bugetul sistemului CAA şi se calculează fără zecimale, prin rotunjire la leu.

(3) Majorările de întârziere nu atribuie nici un drept de asigurări sociale suplimentar.

Sancţiuni pentru neplata contribuţiilor pe perioada mai lungă

Art. 167. – (1) Neplata totală sau parţială a contribuţiilor lunare obligatorii de pensii şi asigurări sociale, principale şi accesorii, timp de 3 luni de la scadenţa acestora şi până la lichidarea integrală a datoriilor atrage suspendarea calităţii de avocat a membrului CAA, în conformitate cu prevederile Legii 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale Statutului profesiei de avocat.

(2) Suspendarea se dispune de către consiliul baroului, la cererea consiliului filialei CAA, în prima şedinţă a consiliului baroului după sesizarea sa, sau din oficiu.

(3) Filiala va notifica în prealabil avocatul debitor şi va sesiza baroul în cazurile în care întârzierea plăţii este mai mare de 3 luni. La sesizare se va ataşa dovada notificării.

(4) Respectarea procedurii prealabile de notificare prevăzute la alin. (2) nu este necesară dacă avocatul nu a dat declaraţia privind veniturile realizate pe o perioadă mai mare de 6 luni şi nici nu a plătit cotele de contribuţie la C.A.A.

(5) Încălcarea repetată a obligaţiilor de plată constituie abatere disciplinară gravă.

(6)  Calculul majorărilor de întârziere se efectuează de filiale, sucursale sau CAA, după caz.

Sancţiuni pentru declararea incorectă a veniturilor şi refuzul prezentării la control

Art. 168. (1) Nedeclararea corectă a veniturilor lunare brute din profesie pentru care se datorează contribuţia obligatorie constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform art. 86-90 din Legea 51/1995 republicată.

(2) În situaţia prevăzute la al. (1) Casa de Asigurări a Avocaţilor poate sesiza Consiliul sau Comisia de disciplină a baroului din care face parte avocatul în vederea suspendării acestuia.

Sancţiuni pentru refuzul prezentării actelor la control

Art. 169. (1) Refuzul nejustificat de prezentare a actelor solicitate cu ocazia controlului efectuat de către organele de control desemnate ale sistemului de asigurări sociale determină suspendarea calităţii de avocat în condiţiile art. 167.

(2) Măsura suspendării încetează de drept la data prezentării actelor la control.

Art. 170. – (1) Consiliul baroului va analiza trimestrial situaţia restanţierilor la plata contribuţiei la sistemul propriu de asigurări sociale, luându-se măsuri care se impun.

(2) Rezultatele acţiunilor prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate de către filiale la CAA care, la rândul ei, va informa periodic Consiliul UNBR.

CAPITOLUL XIII

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Recuperarea sumelor

Art. 171.  – (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani.

(2) Sumele plătite necuvenit prin intermediul filialelor sau sucursalelor se recuperează de la beneficiari în baza deciziei Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, care constituie titlu executoriu.

(3) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăţi a sumelor necuvenite, plus dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului.

(4) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi, reprezentând contribuţii de asigurări sociale şi, după caz, accesoriile, nu se mai urmăresc.

Art. 172. – CAA stabileşte şi plăteşte prestaţiile aferente drepturilor de asigurări sociale numai pentru perioada în care avocatul a lucrat în profesie şi a contribuit la sistemul de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor.

Art. 173. – Raporturile dintre C.A.A şi alte sisteme de asigurări sociale cu privire la pensiile existente, se vor reglementa prin convenţii, conform legislaţiei în vigoare

Art. 174. – (1) – La data intrării în vigoare a prezentului statut, pensiile de asigurării sociale pentru avocaţi şi pensiile suplimentare, stabilite pe baza legislaţiei anterioare devin pensii de limită de vârstă, de invaliditate sau de urmaş, după caz, în înţelesul prezentului statut.

(2) Drepturile prevăzute de art. 511 din Decretul 251/1978 se exercită în condiţiile prevăzute de art. 46 din prezentul statut.

(3) Pensiile astfel stabilite devin pensii de retragere definitivă din profesie şi se determină conform prevederilor din Statut aplicabile acestor pensii.

(4) Pentru avocaţii care s-au pensionat şi au încetat activitatea anterior intrării în vigoare a noii legislaţii de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi, pensia pentru limită de vârstă devine pensie de retragere definitivă din profesie, indiferent de sistemul de asigurări sociale din care s-au pensionat.

(5) Prevederile alin. (1) şi (4) se aplică doar pentru cuantumul pensiilor stabilit pe baza stagiului de cotizare realizat în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor

Art. 175. – (1) Stagiile de cotizare realizate anterior datei pensionării şi recunoscute ca stagii de cotizare la data pensionării dar nevalorificate la data pensionării pot fi valorificate, prin adăugarea acestor stagii de cotizare nevalorificate.

(2) Cererea de valorificare a stagiilor urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare.

(3) Pensia calculată cu stagiile valorificate conform alin (1) şi (2) se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de valorificare a stagiilor nevalorificate la data pensionării.

Art. 176. – (1) Filialele vor vărsa lunar în contul Casei de Asigurări a Avocaţilor contribuţiile la fondul de pensii în termen de 30 de zile de la expirarea lunii pentru care se achită contribuţia.

(2) Depăşirea termenului de virare de către filiale a contribuţiilor de pensii atrage obligaţia de plată a majorărilor de întârziere, în cuantum de 0,5% aplicat la suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere

Art. 177. – (1) La data intrării în vigoare a Statutului, filialele CAA înfiinţate pe baza legislaţiei anterioare au devenit filiale CAA în înţelesul prezentului statut.

(2) Organele de conducere ale CAA şi ale filialelor, legal alese în funcţie la data intrării în vigoare a prezentului statut, îşi vor exercita mandatele pe durata pentru care au fost alese

Art. 178. – Având în vederedispoziţiile art. 17, actualele fonduri disponibile la nivelul filialelorvor fi defalcate în procentele stabilite prin hotărârea UNBR iar fondurile de pensii vor fi transmise la CAA în termen de 30 de zile de la data hotărârii UNBR.

Art. 179. – Prin lege, în cuprinsul prezentului act normativ, se înţelege Legea 452/2001 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

Art. 180. – (1) Prezentul Statut intră în vigoare în şapte zile de la adoptarea lui de către Congresul Avocaţilor, perioadă în care va fi comunicat tuturor filialelor.

(2) În termen de 3 luni de la adoptarea prezentului  Statut se va elabora şi se va aproba Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

*        *

*

– Variantă rezultată în urma discuţiilor în hotărârii Comisiei Permanente a Uniunea Naţională a Barourilor din România din 03.02.2012 –

CAPITOLUL VII

CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA

SECŢIUNEA I

Casa de Asigurări a Avocaţilor din România

Casa de Asigurări a Avocaţilor

Art. 122 – (1) Casa de Asigurări a Avocaţilor  este organizată şi funcţionează în cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

(2) CAA este instituţie autonomă de interes public, are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu.

(3) În scopul descentralizării activităţii de asigurări sociale, Casa de Asigurări a Avocaţilor va înfiinţa filiale sau sucursale ale sale pe lângă barouri.

Sediul Casei de Asigurări a Avocaţilor

Art. 123 – (1) Sediul Casei de Asigurări a Avocaţilor este în Bucureşti.

(2) Sediul Casei de Asigurări a Avocaţilor poate fi schimbat prin decizie a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România

Conducerea Casei de Asigurări a Avocaţilor

Art. 124 – (1) Casa de Asigurări a Avocaţilor este administrată de Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, care poate să delege o parte sau toate atribuţiile sale unui Consiliu de Direcţie compus din 5 membri, din care 3 membri ai Comisiei Permanente, avocaţi în activitate, şi 2 membri ai Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România care pot fi şi avocaţi pensionari sau avocaţi în continuarea activităţii.

(2) Consiliul de Direcţie alege din rândurile sale un preşedinte şi un vicepreşedinte. Unul dintre membrii Consiliului de Direcţie, desemnat de Preşedinte, îndeplineşte şi funcţia de secretar al Consiliului de Direcţie

Întrunirea şedinţelor Consiliului de Direcţie al CAA

Art. 125 – (1) Consiliul de Direcţie se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună.

(2) Consiliul de Direcţie este legal întrunit în prezenţa a 3 membri şi ia decizii cu majoritate de voturi a celor prezenţi.

(3) La şedinţele Consiliului de Direcţie vor participa în calitate de invitaţi membrii supleanţi şi eventuali specialişti cu rol consultativ

Atribuţiile Conducerii ale CAA

Art. 126 – În aplicarea prevederilor legii, organele de conducere ale CAA îndeplinesc următoarele atribuţiuni:

a)        coordonează  modul de aplicare a dispoziţiilor legii, statutului şi regulamentului CAA, la nivel central şi la nivelul filialelor si sucursalelor;

b)        aduce la îndeplinire hotărârile privind sistemul de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi, adoptate de Congresul avocaţilor şi Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România;

c)         înfiinţează filiale  si sucursale CAA;

d)        elaborează bugetele sucursalelor si bugetul consolidat al sistemului şi le supune spre aprobare şi descărcare Congresului avocaţilor;

e)        urmăreşte si verifica încasarea veniturilor bugetare;

f)           ia măsuri pentru dezvoltarea, administrarea eficientă  şi asigurarea integrităţii patrimoniului sistemului de pensii si asigurări sociale al avocaţilor;

g)        în condiţiile legii şi prezentului statut, emite decizii privind pensionarea sau acordarea prestaţiunilor de asigurări sociale şi soluţionează contestaţiile formulate în legătură cu acestea;

h)        calculează valoarea unui punct de pensie si a echivalentei punctului pentru pensia facultativa şi actualizează valoarea acestora în timpul execuţiei bugetare, conform legii şi statutului CAA şi le comunică Consiliului UNBR;

i)           asigură şi organizează plata pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale;

j)          asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de pensii si asigurări sociale pentru avocaţi, pe baza codului personal de asigurări sociale;

k)        certifică anual stagiul de cotizare şi punctajele pentru fiecare avocat şi stabileşte codul personal de asigurări sociale;

l)           asigură introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor autonome de calcul şi de evidenţă;

m)     organizează reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigii în care este implicat sistemul de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi, născute la nivelul central sau teritorial;

n)        aprobă organigrama filialelor şi sucursalelor, în cazul filialelor după luarea avizului baroului;

o)        în cazul constatării unor acte de indisciplină privind sistemul de asigurări sociale şi pensii, ivite la nivel central sau teritorial, sesizează organele competente, în vederea aplicării măsurilor legale;

p)        elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a CAA şi îl supune aprobării Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România;

q)        elaborează studii şi analize în vederea stabilirii strategiei şi planificării sistemului propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;

r)         dispune efectuarea rapoartelor periodice de evaluare actuarială şi le supune spre dezbatere Consiliului UNBR;

s)        constituie fondul de rezervă la nivel central şi asigură utilizarea acestuia conform legii;

t)         ia măsurile necesare pentru virarea către fondul de rezervă de la nivel central a fondului de rezervă prelevat  de filiale, până cel mai târziu la 31 ianuarie al anului următor anului în care s-a făcut prelevarea;

u)        creează, conservă, asigură securitatea şi comunică în condiţiile legii şi a prezentului statut baza de date privind asiguraţii sistemului propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi asigură caracterul confidenţial al acesteia;

v)        numeşte şi eliberează din funcţie, prin decizie, personalul propriu, precum şi pe cel al sucursalelor;

w)       suspendă din activitate membrii consiliului de conducere a filialei în cazul constatării unor abateri grave care au prejudiciat funcţionarea sistemului, sesizând conducerea baroului;

x)        organizează şi coordonează, in cadrul sistemului de pensii şi asigurări sociale a avocaţilor, activitatea de control financiar şi ia măsuri pentru efectuarea auditului;

y)        întocmeşte programul anual de investiţii si îl supune spre aprobare Consiliului UNBR.

z)         orice alte atribuţiuni stabilite prin dispoziţiile cuprinse în lege, statut şi regulamentul CAA.

Atribuţiile Preşedintelui Consiliului de Direcţie

Art. 127 – (1) Preşedintele Consiliului de Direcţie are următoarele atribuţii:

a) reprezintă CAA în relaţiile cu persoanele fizice şi  juridice.

b) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului de Administraţie

c) ordonanţează cheltuielile bugetare şi extrabugetare ale CAA

d) semnează actele Consiliului de Administraţie al CAA

e) supraveghează relaţiile CAA cu filialele si sucursalele precum si relaţiile dintre acestea;

f) numeşte şi eliberează din funcţie, prin decizie, personalul CAA, precum si pe cel al sucursalelor;

g) acordă sprijin şi ajutor filialelor si sucursalelor în relaţiile lor cu autorităţile centrale şi locale.

(2) Preşedintele este înlocuit, la cerere sau în absenţa sa, de vicepreşedinte.

Intrarea în vigoare a hotărârilor şi deciziilor CAA

Art. 128. – Toate hotărârile şi deciziile Conducerii CAA de interes general pentru sistem intră în vigoare şi sunt puse în aplicare în trei zile de la comunicarea acestora făcută către membrii CAA, inclusiv prin internet.

SECŢIUNEA II

CONTROLUL FINANCIAR AL CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

Comisia de cenzori a CAA

Art. 129 –     (1) Controlul financiar al Casei de Asigurări a Avocaţilor se exercită de către Comisia de cenzori compusă din 3 membri, dintre care 2 avocaţi în activitate şi un expert contabil autorizat.

(2) Comisia alege din rândurile sale un preşedinte.

Alegerea Comisiei de cenzori a CAA

Art. 130. – Comisia de cenzori se alege de Congresul Avocaţilor din România pe o perioadă de 4 ani.

Rapoartele Comisiei de cenzori a CAA

Art. 131. –     (1) Comisia de Cenzori întocmeşte un raport  anual cu privire la modul în care Casa de Asigurări a Avocaţilor a executat prevederile bugetului încheiat, putând formula sugestii pentru activitatea bugetară viitoare.

(2) Raportul se prezintă Congresului avocaţilor cu ocazia descărcării de gestiune şi aprobarea noului buget al CAA.

CAPITOLUL VIII

ORGANIZAREA FILIALELOR CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA

SECŢIUNEA I

DISPOZIŢII GENERALE

Filialele CAA

Art. 132. – Filialele CAA se constituie în baza legii şi funcţionează ca unităţi descentralizate ale sistemului de pensii al avocaţilor.

Membrii filialelor CAA

Art. 133 – (1) Sunt membri ai filialei, avocaţii cu drept de exercitare a profesiei, înscrişi în baroul respectiv, avocaţii pensionari şi urmaşii avocaţilor cu drepturi proprii de pensie.

(2) Persoanele enumerate la alin. 1 pot fi membri ai unei singure filiale.

Transferul membrilor între filiale

Art. 134 – (1) În cazul în care un avocat sau avocat pensionar în activitate se transferă de la o filială la altă filială, filiala din care provine va achita filialei la care se face transferul  totalul contribuţiei avocatului în activitate din care s-au dedus prestaţiile de asigurări sociale acordate de filială avocatului, iar pentru pensionar se va deconta trimestrial contravaloarea pensiei.

(2) Situaţia prevăzută la alineatul precedent se referă la transferurile efectuate după data de 28 mai 2001. În acest caz, filiala din care provine avocatul va transmite filialei la care se transferă o adeverinţă cu toate veniturile, contribuţiile la constituirea fondurilor sistemului şi prestaţiile sociale de care a beneficiat pe perioada în care a fost membru al filialei respective.

(3) Nerespectarea dispoziţiilor de mai sus constituie abatere disciplinară şi atrage obligaţia de plata a majorărilor de întârziere, care încep să curgă după trecerea unui termen de 15 zile de la data emiterii deciziei de transfer.

Personalitatea şi patrimoniul filialelor

Art. 135 – Filialele CAA au personalitate juridică de interes public, buget şi patrimoniu propriu care face parte din patrimoniul sistemului de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor.

Utilizarea patrimoniului filialelor

Art. 136 – (1) Patrimoniul filialei poate fi folosit în activităţi prevăzute de dispoziţiile art. 13 şi art. 138, cu respectarea dispoziţiilor legale şi ale prezentului statut.

(2) Consiliul UNBR aprobă efectuarea investiţiilor, după luarea avizului Conducerii CAA.

Veniturile filialei

Art. 137 – Veniturile filialei se realizează din:

a)   suma rămasă la dispoziţia filialei după achitarea către CAA a cotei procentuale de contribuţie la fondurile sistemului aflate la dispoziţia CAA, în procentul stabilit anual de Consiliul UNBR în raport de nevoile sistemului, din contribuţiile de asigurări încasate de la cotizanţii filialei;

b)  venituri din folosirea patrimoniului filialei în condiţiile prevăzute de lege şi prezentul statut;

c)   venituri din dobânzile la depozitele bancare a disponibilităţilor băneşti;

d)  majorări pentru plăţi cu întârziere;

e)  donaţii, subvenţii;

f)    primirea unor sume din rezerva Casei de Asigurări a Avocaţilor din România în vederea înfiinţării şi organizării filialei;

g)  alte venituri.

Cheltuielile filialelor

Art. 138 – Structura cheltuielilor filialei cuprinde:

a)   contravaloarea prestaţiilor de pensii şi  asigurări sociale pentru filiale;

b)     cheltuieli privind organizarea şi funcţionarea filialei;

c)      finanţarea unor investiţii proprii ale filialei;

d)     alte cheltuieli prevăzute de lege şi statutul Casa de Asigurări a Avocaţilor.

SECŢIUNEA II

ATRIBUŢIILE FILIALELOR

Art. 139 – Consiliul baroului are următoarele atribuţii referitoare la sistemul CAA::

a)      asigură efectuarea plăţii altor drepturi de asigurări sociale în afară de pensii la nivelul filialei;

b)      elaborează bugetul filialei şi îl supune spre aprobare şi descărcare Conducerii CAA;

c)      urmăreşte încasarea veniturilor bugetului filialei;

d)      întocmeşte dosarele de pensionare pe baza actelor comunicate de Barou, de petiţionar şi a evidenţelor proprii şi le trimite spre rezolvare Conducerii Casei de Asigurări a Avocaţilor din România;

e)      verifică realitatea şi exactitatea sumelor depuse de către membrii filialei cu titlu de contribuţie la fondurile CAA şi sesizează Conducerii CAA eventualele nereguli constatate, în vederea luării de măsuri legale. În îndeplinirea acestor atribuţii, poate angaja inspectori financiari proprii, cu aprobarea Conducerii CAA pentru modificarea organigramei;

f)       poartă răspunderea directă pentru modul cum este administrată şi gestionată filiala;

g)      ia măsuri pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului filialei, precum şi pentru protecţia integrităţii acestuia;

h)      constituie fondul de rezervă al filialei conform prevederilor legale şi asigură utilizarea legală a acestuia;

i)         certifică lunar stagiul de cotizare şi punctajele pentru fiecare avocat, şi îl comunică CAA;

j)        comunică Casei de Asigurări a Avocaţilor lunar situaţia financiar–contabilă  a filialei;

k)      încheie sau desface contractul de muncă al angajaţilor filialei;

l)         asigură vărsarea lunară la Casa de Asigurări a Avocaţilor a cotei şi accesoriile aferente contribuţiilor pentru fondul de pensii din sumele efectiv încasate, sub sancţiunea plăţii majorărilor de întârziere prevăzute de Statutul profesiei de avocat;

m)   hotărăşte asupra utilizării disponibilităţilor băneşti ale filialei, care depăşesc fondul de rezervă a filialei;

n)      solicită aprobarea Conducerii Casei de Asigurări a Avocaţilor pentru cheltuielile cu caracter de investiţii, din disponibilităţile băneşti ale filialei conform cu programul anual de investiţii aprobat de Consiliul Baroului, în conformitate cu prevederile Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată;

o)      aplică măsurile prevăzute de lege şi statutul profesiei de avocat în cazul încălcării prevederilor ce reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului de pensii şi asigurări sociale ale avocaţilor de către asiguraţi sau organele profesiei de avocat;

p)      informează Conducerea CAA în legătură cu orice litigiu din raza sa de competenţă care vizează sistemul;

q)     îndeplineşte orice alte atribuţiuni stabilite prin dispoziţii cuprinse în lege, statut, regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor şi pune în aplicare hotărârile Conducerii Casei de Asigurări a Avocaţilor, Congresului avocaţilor, Consiliului UNBR şi ale Consiliului baroului.

r)       Comunică Conducerii CAA hotărârile luate cu privire la administrarea fondurilor filialei;

s)      comunică lunar Casei de Asigurări a Avocaţilor situaţia achitării contribuţiei la sistemul de pensii şi asigurări sociale.

(2) Toate hotărârile şi deciziile Consiliului Baroului referitoare la sistemul CAA de interes general pentru membrii filialei intră în vigoare şi sunt puse în aplicare în trei zile de la comunicarea către Conducerea CAA şi către membrii filialei, inclusiv prin internet.

SECŢIUNEA III

ORGANIZAREA FILIALELOR CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

Înfiinţarea filialelor

Art. 140 – (1) Casa de Asigurări a Avocaţilor înfiinţează filiale pe lângă fiecare barou.

(2) În vederea emiterii deciziei de continuare a activităţii, filialele în activitate la data punerii în aplicare a Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor sunt obligate  să comunice Conducerii Casei de Asigurări a Avocaţilor următoarele:

e)     tabel nominal al avocaţilor activi şi al avocaţilor pensionari care fac parte din respectiva filială.

f)       tabel nominal al persoanelor care compun consiliul filialei – cu specificarea funcţiei fiecăruia

g)     sediul filialei

h)     tabel cu personalul angajat al filialei – cu specificarea funcţiei şi salariului lunar

i)        un proiect de buget de venituri şi cheltuieli al filialei

(3) Aceleaşi obligaţii revin barourilor pe lângă care  urmează să se înfiinţeze noi filiale.

Conducerea filialei

Art. 141. (1) Filialele CAA sunt administrate de Consiliul Baroului în cadrul cărora funcţionează şi sunt conduse de Decan sau un Consiliu delegat special.

(2) Decanul sau Consiliul delegat special execută hotărârile Consiliului Baroului referitoare la sistemul CAA.

Obligaţia de comunicare a unor date către CAA

Art. 142 (1) – Filialele au obligaţia de a comunica Casei de Asigurări a Avocaţilor, pentru fiecare avocat în parte:

c)        evidenţa anilor lucraţi în profesia de avocat – şi toate modificările intervenite în timp;

d)        plata în fiecare lună – a cotelor cu care avocatul a contribuit la fondul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

(2) Comunicarea acestor date către Casa de Asigurări a Avocaţilor, se va face în primele 15 zile ale lunii următoare celei în care s-a efectuat plata.

(3) Toate comunicările cu aceste date către Casa de Asigurări a Avocaţilor vor fi însoţite de indicarea persoanei care îşi asumă răspunderea exactităţii datelor comunicate.

Obligaţia de comunicare a veniturilor brute ale avocaţilor

Art. 143 – (1) Întreg sistemul de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor se raportează la venitul de referinţă lunar pe profesia de avocat.

(2) În vederea stabilirii acestui venit Decanii barourilor au obligaţia de a comunica lunar, până cel târziu pe data de 25 a lunii următoare, Casei de Asigurări a Avocaţilor care sunt veniturile brute realizate în luna respectivă de avocaţii care compun filiala.

(3) Datele comunicate Casei de Asigurări a Avocaţilor trebuie să fie sprijinite şi conforme cu declaraţiile pe care fiecare avocat este obligat să le facă.

(4) Comunicarea către Casa de Asigurări a Avocaţilor va indica obligatoriu persoana care îşi asumă răspunderea exactităţii datelor comunicate.

SECŢIUNEA IV

ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR INTERN A FILIALELOR

CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

Art. 144. –    Controlul financiar al filialei se exercită de către Comisia de cenzori a baroului.

Art. 145. – Comisia de cenzori va întocmi rapoarte semestriale asupra activităţii economico-financiare a filialei pe care le va prezenta Consiliului Baroului şi Conducerii Casei de Asigurări a Avocaţilor.

Art. 146. – Barourile şi avocaţii sunt obligaţi să pună la dispoziţia comisiei de cenzori ai Casei de Asigurări a Avocaţilor toate datele şi documentele privind veniturile asupra cărora se reţine contribuţia pentru fondul de pensii şi asigurări sociale.

SECŢIUNEA V

DISPOZIŢII FINALE

Soluţionare a litigiilor membrilor cu filiala

Art. 147 – (1) Hotărârile Consiliului Baroului referitoare la sistemul CAA pot fi atacate cu plângere de către membrii filialei la Casa de Asigurări a Avocaţilor din România.

(2) Plângerea se va depune în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă a hotărârii, dar nu mai târziu de 1 an de la adoptarea acesteia.

(3) Casa de Asigurări a Avocaţilor poate modifica în parte sau desfiinţa în totalitate hotărârile Consiliului Baroului referitore la sistemul de pensii al avocaţilor.

(4) Hotărârile Consiliului baroului referitoare la sistemul CAA pot fi desfiinţate şi ca urmare a sesizării din oficiu de către Conducerea CAA.

Soluţionarea litigiilor dintre filiale

Art. 148. – Litigiile dintre filiale se soluţionează de Conducerea CAA cu respectarea procedurilor din Codul de Procedură Civilă.

CAPITOLUL IX

JURISDICŢIA ASIGURĂRILOR SOCIALE

Competenţa de jurisdicţie

Art. 149. –    (1) Jurisdicţia sistemului autonom de asigurări sociale pentru avocaţi, se realizează prin instanţele competente de la domiciliul pârâtului.

(2) Prevederile prezentului statut referitoare la jurisdicţia asigurărilor sociale se completează cu dispoziţiile Codului de procedură Civilă şi Legii de organizare judecătorească.

Reprezentarea

Art. 150. – (1) Consiliul de administraţie al  Casei de Asigurări a Avocaţilor  reprezintă în justiţie sistemul de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi.

(2) Pe lângă Conducerea Casei de Asigurări a Avocaţilor  va funcţiona o comisie juridică condusă de un membru al Conducerii CAA, care va organiza modalitatea de asigurare a asistenţei juridice în litigiile în care este implicat sistemul de asigurări sociale şi pensii al avocaţilor.

(3) Reprezentarea în instanţă sau în faţa altor organe jurisdicţionale se va face prin delegaţie specială emisă de Conducerea CAA.

(4) La litigiile din faţa instanţelor altele decât cele din Bucureşti, Conducerea CAA, la propunerea comisiei juridice, va putea delega un membru  din filiala din raza teritorială a instanţei respective, avocat în activitate sau avocat pensionar.

Scutirea de taxe de timbru

Art. 151. –    Cererile în faţa oricăror organe sau instanţe judecătoreşti, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile având ca obiect drepturi şi obligaţii de pensii şi asigurări sociale  pentru avocaţi, sunt scutite de orice fel de taxă de timbru, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL X

Activitatea de control financiar al sistemului

Corpul de inspectori financiari ai CAA

Art. 152. – (1) Pentru controlul activităţii financiare a sistemului de asigurări sociale, CAA înfiinţează un corp de inspectori financiari cu pregătire corespunzătoare.

(2) Conducerea CAA elaborează şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestui corp de inspectori.

Obligativitatea de prezentare a documentelor către inspectorii CAA

Art. 153. –    (1) Barourile, filialele şi sucursalele sunt obligate să pună la dispoziţia inspectorilor financiari evidenţele şi documentele financiar – contabile legate de problema pensiilor şi asigurărilor sociale.

(2) Inspectorii financiari CAA au dreptul să verifice modul în care filiala sau sucursala executa prevederile bugetare.

(3) Avocaţii sunt obligaţi să prezinte inspectorilor financiari ai CAA toate datele şi documentele, inclusiv cele fiscale, privind veniturile asupra cărora se determină contribuţia pentru fondul de pensii şi asigurări sociale.

(4) Conducerea filialei este obligată să pună la dispoziţia inspectorilor financiari CAA toate documentele financiar – contabile ale filialei.

Art. 154. – La cererea filialei, sucursalei sau CAA, după caz, avocatul este obligat să informeze în scris asupra îndeplinirii obligaţiei de a contribui la constituirea fondurilor sistemului asigurărilor sociale privind avocaţii, să indice criteriile în raport cu care a achitat contribuţia şi să prezinte dovezile de plată a acesteia, în cazurile în care din evidenţele filialei nu rezultă datele prevăzute în prezentul articol.

Situaţia în care documentele justificative sunt distruse

Art. 155. – În situaţia în care avocatul declară pe proprie răspundere că documentele justificative au fost distruse, e obligat să facă dovada celor declarate cu alte documente oficiale (adeverinţă poliţie pentru declarare furt, adeverinţă pompieri pt. incendiu, declaraţie de la monitorul oficial sau poliţie cu pierderea actelor  – declaraţie de la data pierderii etc).

(2) În situaţia prevăzută la alin (1) avocatul este obligat să pună la dispoziţia reprezentanţilor sistemului  CAA copii după declaraţiile de venit înregistrate la fisc pe anii respectivi  sau altele asemenea.

(3) Documentele necesare conform alin. (1) şi (2) se stabilesc prin Decizie a Casei de Asigurări a Avocaţilor.

CAPITOLUL XI

Sancţiuni

   Art. 156. – Încălcarea prevederilor prezentului statut atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Sancţiuni pentru depăşirea termenului de plată a contribuţiilor

Art. 157. – (1) Depăşirea termenului de plată a contribuţiilor la fondurile sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor atrage obligaţia de plată a majorărilor de întârziere aplicate la suma datorată, calculate pentru fiecare zi de întârziere până la data achitării sumei datorate, inclusiv, în cuantumul prevăzut în Statutul Profesiei de Avocat.

(2) Sumele reprezentând majorări de întârziere se fac venit la bugetul sistemului CAA şi se calculează fără zecimale, prin rotunjire la leu.

(3) Majorările de întârziere nu atribuie nici un drept de asigurări sociale suplimentar.

Sancţiuni pentru neplata contribuţiilor pe perioada mai lungă

Art. 158. – (1) Neplata totală sau parţială a contribuţiilor lunare obligatorii de pensii şi asigurări sociale, principale şi accesorii, timp de 3 luni de la scadenţa acestora şi până la lichidarea integrală a datoriilor atrage suspendarea calităţii de avocat a membrului CAA, în conformitate cu prevederile Legii 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale Statutului profesiei de avocat.

(2) Suspendarea se dispune de către consiliul baroului, la cererea consiliului filialei CAA, în prima şedinţă a consiliului baroului după sesizarea sa, sau din oficiu.

(3) Filiala va notifica în prealabil avocatul debitor şi va sesiza baroul în cazurile în care întârzierea plăţii este mai mare de 3 luni. La sesizare se va ataşa dovada notificării.

(4) Respectarea procedurii prealabile de notificare prevăzute la alin. (2) nu este necesară dacă avocatul nu a dat declaraţia privind veniturile realizate pe o perioadă mai mare de 6 luni şi nici nu a plătit cotele de contribuţie la C.A.A.

(5) Încălcarea repetată a obligaţiilor de plată constituie abatere disciplinară gravă.

(6)  Calculul majorărilor de întârziere se efectuează de filiale, sucursale sau CAA, după caz.

Sancţiuni pentru declararea incorectă a veniturilor şi refuzul prezentării la control

Art. 159. (1) Nedeclararea corectă a veniturilor lunare brute din profesie pentru care se datorează contribuţia obligatorie constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform art. 86-90 din Legea 51/1995 republicată.

(2) În situaţia prevăzute la al. (1) Casa de Asigurări a Avocaţilor poate sesiza Consiliul sau Comisia de disciplină a baroului din care face parte avocatul în vederea suspendării acestuia.

Sancţiuni pentru refuzul prezentării actelor la control

Art. 160. (1) Refuzul nejustificat de prezentare a actelor solicitate cu ocazia controlului efectuat de către organele de control desemnate ale sistemului de asigurări sociale determină suspendarea calităţii de avocat în condiţiile art. 158.

(2) Măsura suspendării încetează de drept la data prezentării actelor la control.

Art. 161. – (1) Consiliul baroului va analiza trimestrial situaţia restanţierilor la plata contribuţiei la sistemul propriu de asigurări sociale, luându-se măsuri care se impun.

(2) Rezultatele acţiunilor prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate de către filiale la CAA care, la rândul ei, va informa periodic Consiliul UNBR.

CAPITOLUL XII

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Recuperarea sumelor

Art. 162.  – (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani.

(2) Sumele plătite necuvenit prin intermediul filialelor sau sucursalelor se recuperează de la beneficiari în baza deciziei Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, care constituie titlu executoriu.

(3) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăţi a sumelor necuvenite, plus dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului.

(4) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi, reprezentând contribuţii de asigurări sociale şi, după caz, accesoriile, nu se mai urmăresc.

Art. 163. CAA stabileşte şi plăteşte prestaţiile aferente drepturilor de asigurări sociale numai pentru perioada în care avocatul a lucrat în profesie şi a contribuit la sistemul de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor.

Art. 164. Raporturile dintre C.A.A şi alte sisteme de asigurări sociale cu privire la pensiile existente, se vor reglementa prin convenţii, conform legislaţiei în vigoare

Art. 165. (1) – La data intrării în vigoare a prezentului statut, pensiile de asigurării sociale pentru avocaţi şi pensiile suplimentare, stabilite pe baza legislaţiei anterioare devin pensii de limită de vârstă, de invaliditate sau de urmaş, după caz, în înţelesul prezentului statut.

(2) Drepturile prevăzute de art. 511 din Decretul 251/1978 se exercită în condiţiile prevăzute de art. 46 din prezentul statut.

(3) Pensiile astfel stabilite devin pensii de retragere definitivă din profesie şi se determină conform prevederilor din Statut aplicabile acestor pensii.

(4) Pentru avocaţii care s-au pensionat şi au încetat activitatea anterior intrării în vigoare a noii legislaţii de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi, pensia pentru limită de vârstă devine pensie de retragere definitivă din profesie, indiferent de sistemul de asigurări sociale din care s-au pensionat.

(5) Prevederile alin. (1) şi (4) se aplică doar pentru cuantumul pensiilor stabilit pe baza stagiului de cotizare realizat în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor

Art. 166. – (1) Stagiile de cotizare realizate anterior datei pensionării şi recunoscute ca stagii de cotizare la data pensionării dar nevalorificate la data pensionării pot fi valorificate, prin adăugarea acestor stagii de cotizare nevalorificate.

(2) Cererea de valorificare a stagiilor urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare.

(3) Pensia calculată cu stagiile valorificate conform alin (1) şi (2) se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de valorificare a stagiilor nevalorificate la data pensionării.

Art. 167. – (1) La data intrării în vigoare a Statutului, filialele CAA înfiinţate pe baza legislaţiei anterioare au devenit filiale CAA în înţelesul prezentului statut.

Art. 168. – Prin lege, în cuprinsul prezentului act normativ, se înţelege Legea 452/2001 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.

Art. 169. – (1) Prezentul Statut intră în vigoare în şapte zile de la adoptarea lui de către Congresul Avocaţilor, perioadă în care va fi comunicat tuturor filialelor.

(2) În termen de 3 luni de la adoptarea prezentului  Statut se va elabora şi se va aproba Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

*        *

*