Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea adunării generale de alegere a organelor/organismelor Baroului Teleorman și Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Teleorman

Prezentul Regulament pentru organizarea și desfășurarea adunării generale de alegere a organelor/organismelor Baroului Teleorman și ale Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Teleorman ( denumit in continuare REGULAMENT) reglementează organizarea si desfasurarea Adunarii Generale de alegere a organelor/organismelor Baroului Teleorman si a organelor /organismelor Casei de Asigurari a Avocatilor Filiala Teleorman.

Art.1. Convocarea Adunarii Generale

(1) Convocatorul Adunarii Generale se va aproba de catre Consiliu si va cuprinde locul,

data, ora, si ordinea de zi a acestuia, fara a include lista de candidati care va fi facuta publica in conditiile prezentului Regulament. Convocatorul va contine , de asemenea data si ora limita pana la care se depun candidaturile pentru organele/ organismele baroului si ale casei de asigurari a avocatilor si locul in care se inregistreaza acestea.

(2) Convocarea Adunarii generale elective ( denumita in continuare ADUNARE

GENERALA) se va realiza prin postare pe pagina de web a baroului cu cel putin cu 30 de zile inainte de data adunarii, prin afisare la sediile Baroului Teleorman, in acelasi termen .

(3) Prin postarea convocatorului Adunarii Generale pe pagina web a Baroului Teleorman

și prin afisarea cestora la sediile Baroului Teleorman se prezuma ca toti avocatii, membri ai Baroului Teleorman si ai Filialei Teleorman, au luat cunostinta de continutul convocatorului.

Art.2. Obiectul Adunarii Generale

(1) Adunarea Generala are ca obiect alegerea decanului, consiliului, comisiei de cenzori,

comisiei de disciplina, reprezentantului in Comisia centrala de Disciplina si a delegatului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.

(2) Odata cu alegerea organismelor si organelor de conducere mentionate in alineatul (1)

se aleg si organele /organismele Filialei Teleorman a Casei de Asigurari a Avocatilor, respectiv Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori.

Art. 3. Alegerea decanului

(1) Poate candida la functia de decan orice avocat care, la data Adunarii Generale, este

membru al Baroului Teleorman si are o vechime in profesie de cel putin 10 ani. Candidatul trebuie, la data Adunarii Generale, sa fie avocat inscris in Tabloul avocatilor

cu drept de exercitare a profesiei, sa aiba taxele si contributiile platite la zi, sa nu se afle in vreunul din cazurile de incompatibilitate sau in vreunul din cazurile de suspendare a dreptului exercitarii profesiei sau in executarea unei sanctiuni disciplinare.

(2) Candidatura la functia de decan nu exclude depunerea candidaturii pentru alegerea

in oricare din celelalte functii, care fac obiectul Adunarii Generale.

(3) In cazul in care un candidat este ales atat in functia de decan, cat si una din celelalte

organisme sau organe de conducere a baroului, trebuie sa aleaga una dintre ele,

neputand exercita decat una dintre functii. Alegerea privind functia pe care doreste sa o ocupe candidatul ales in mai multe functii se va face prin declaratia acestuia consemnata in procesul-verbal al sedintei.

(4) Decanul se alege pentru un mandat de 4 ani si poate fi reales o singura data.

Art.4. Alegerea Consiliului Baroului

(1) Poate candida la functia de consilier orice avocat inscris pe tabloul avocatilor din

Baroul Teleorman, cu o vechime de cel putin 8 ani in profesie la data Adunarii generale. Candidatul trebuie, la data Adunarii generale , sa fie avocat inscris in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, sa aiba taxele si contributiile platite la zi, sa nu se afle in vreunul din cazurile de incompatibilitate sau in vreunul din cazurile se suspendare a dreptului exercitarii profesiei sau in executarea unei sanctiuni disciplinare.

(2) Prevederile art. 3 alin(2) si (3) se aplica corespunzator si pentru alegerea in functia

de consilier.

(3) Consiliul este format din 9 consilieri, conform art. 71 alin(2) lit.c din Statutul

profesiei, avand in vedere ca numarul membrilor Baroului Teleorman se situeaza intre 101 si 200. Decanul si prodecanul se includ in acest numar de consilieri.

(4) Membrii consiliului sunt alesi pentru o perioada de 4 ani si mandatul poate fi

reinnoit.

(5) Adunarea generala poate decide alegerea unor consilieri supleanti . Numarul

acestora se va hotari de Adunarea Generala. Consilierii supleanti vor inlocui consilierul al carui mandat inceteaza pe durata acestuia pentru perioada de mandat ramasa de exercitat. Consilierii supleanti vor completa componenta consiliului in ordinea numarului de voturi obtinut in alegeri.

Art. 5. Alegerea comisiei de cenzori a Baroului

(1) Pentru a ocupa functia de cenzor, candidatii trebuie sa indeplineasca aceleasi

conditii ca si candidatii la functia de consilier al baroului.

(2) Comisia de cenzori este formata din 3 membrii alesi pentru o perioada de 4 ani.

Mandatul cenzorilor poate fi reinnoit.

(3) Adunarea generala poate decide alegerea unor cenzori supleanti , art. 4 alin(5)

aplicandu-se in mod carespunzator.

(4) Prevederile art. 3 alin (2) si (3) se aplica corespunzator si pentru alegerea in functia de

cenzor.

Art. 6. Alegerea comisiei de disciplina a Baroului

(1) Pentru a ocupa functia de membru in comisia de disciplina candidatii trebuie sa aiba o

vechime in profesie de cel putin 10 ani.

(2) Candidatii pentru comisia de disciplina trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si

candidatii la functia de consilier, cu exceptia celei de vechime in profesie.

(3) Comisia de diasciplina este formata din 5 membrii alesi pentru o perioada de 4 ani .

(4) Prevederile art. 3 alin 2 si 3 se aplica corespunzator si pentru alegerea in functia de

membru al comisiei de disciplina.

Art. 7. Alegerea reprezentantului Baroului in Comisia Centrala de Disciplina

(1) Pentru a ocupa functia de membru in comisia de disciplina candidatii trebuie sa aiba o

vechime in profesie de cel putin 15 ani.

(2) Candidatii pentru comisia de disciplina trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si

candidatii la functia de consilier, cu exceptia celei de vechime in profesie.

Art. 8. Alegerea delegatului baroului la Congresul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

(1) Isi poate depune candidatura orice avocat inscris pe tabloul avocatilor din Baroul Teleorman. Candidatul trebuie , la data Adunarii Generale, sa fie avocat inscris in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a priofesiei, sa aiba taxele si contributiile platite la zi, sa nu se afle in vreunul din cazurile de incompatibilitate sau in vreunul din cazurile de suspendare a dreptului exercitarii profesiei sau in executarea unei sanctiuni disciplinare.

Art.9. Alegerea Consiliului de Administratie al C.A.Av. Filiala Teleorman

(1) Consiliul de administratie al filialei si membrii supleanti sunt alesi de Adunarea

Generala si validati de Consiliul de administratie al C.A.A, pentru o perioada de 4 ani, dintre avovatii cu o vechime neintrerupta in profesie de minimum 10 ani in calitate de avocati definitivi.

(2) Consiliul de administratie al C.A.A poate invalida , motivat, pe unii sau toti

candidatii, solicitand Adunarii Generale a filialei sa faca o noua alegere, cu avizul Consiliului baroului, in termen de 30 zile.

(3) Consiliul de administratie al filialei este alcatuit din 3 membrii, din care un membru

trebuie sa fie pensionar al sistemului propriu de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor.

(4) Nu pot fi alesi in consiliul de administratie al filialei avocatii care :

a) au restante de orice fel la contributiile catre fondurile sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor;

b) au restante la plata taxelor si contributiilor profesionale catre barou si U.N.B.R;

c) au fost suspendati din profesie pentru motive imputabile lor;

d) sunt suspendati din profesie;

(5) Din consiliul de administratie al filialei nu poate face parte niciun membru din

consiliul baroului.

(6) Odata cu alegerea membrilor Consiliului de administratie al filialei se aleg si trei

membri supleanti, dintre care doi avocati in activitate si un pensionar. Acestia se vor stabili in ordinea voturilor primite, in continuarea membrilor alesi pentru Consiliu de administratie.

Art.10. Alegerea Comisiei de Cenzori a C.A.Av. Filiala Teleorman

(1) Controlul financiar al filialei se executa de catre comisia de cenzori a filialei si de catre organele de control ale C.A.A.

(2) Comisia de cenzori a filialei este formata din trei membri, dintre care doi avocati in

activitate si un avocat pensionar, alesi de Adunarea Generala a filialei pentru o perioada de patru ani dintre avocatii cu o vechime neintrerupta in profesie de cel putin 10 ani.

(3) Nu pot fi alesi in Comisia de cenzori a filialei avocatii care:
a) au restante de orice fel la contributiile catre fondurile sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor;
b) au restante la plata taxelor si contributiilor profesionale catre barou si U.N.B.R;
c ) au fost suspendati din profesie pentru motive imputabile lor;
d) sunt suspendati din profesie;

(4) Din Comisia de cenzori a filialei nu poate face parte nici un membru al consiliului filialei.

(5) Mandatul membrilor Comisiei de cenzori poate fi reinnoit o singura data .

(6) Comisia de cenzori alege din randul membrilor sai presedintele si vicepresedintele.

Art. 11. Candidaturile

(1) Orice avocat care indeplineste cerintele prevazute in Lege, Statutul profesiei , statutul C.A.A. si de art. 3 – 6 din prezentul Regulament poate sa-si depuna candidatura in perioada 25.03.2019 – 10.04.2019.

(2) Un avocat poate sa isi depuna una sau mai multe candidaturi.

(3) Candidaturile se depun in scris, personal, la secretariatul baroului( in timpul programului de lucru 09.00- 16.00) insotite de urmatoarele documenmte;

– o cerere de inscriere a candidaturii, cu precizarea functiei la care aspira;

– o declaratie pe propria raspundere ca a avut sau nu calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia.

– o copie a cartii de indentitate.

(4) Candidaturile se vor inregistra de secretariatul baroului.

(5) Nu vor fi luate in considerare canditaturile depuse in alta modalitate decat cea prevazuta in alineatul (1).

Art. 12. Verificare si validarea candidaturilor

(1) Dupa expirarea termenului prevazut in art. 11 alin(1) Comisia desemnata de consiliu va verifica in termen de maxim 48 ore de la desemnare , daca fiecare candidatura indeplineste cerintele prevazute in Lege, Statutul profesiei si in prezentul regulament.

(2) In urma verificarii candidaturilor, comisia va decide admiterea sau respingerea candidaturii. In cazul respingerii unei candidaturi , comisia este obligata sa motiveze decizia si sa o comunice de indata respectivului candidat prin oricare din urmatoarele modalitatii : remitere personala cu semnatura de primire, curierat rapid, fax sau posta electronica( e-mail).

(3) Comisia este obligata sa faca publica lista candidatilor admise si respinse la sediul barouluisi sau pe pagina de web a baroului.

(4) Comisia va fi desemnata de Consiliu in termen de maxim 5 zile de la expirarea perioadei de depunere a candidaturilor, compusa din trei membrii ai baroului care nu si-au depus candidatura pentru vreuna dintre functii.

Art. 13. Contestatii

(1) Candidatii respinsi au dreptul de a formula contestatii impotriva deciziilor de

respingere a candidaturii in termen de 24 ore de la data comunicarii deciziei

respective. Contestatia se formuleaza in scris si se depune la secretariatul baroului.

(2) Contestatia se solutioneaza de consiliu, prin decizie motivata, in termen de 5 zile

de la data depunerii acesteia la secretariatul baroului.

Art. 14. Lista finala a candidatilor

(1) Dupa expirarea termenului de depunerea contestatiilor sau dupa solutionarea contestatiilor privind candidaturile, secretariatul baroului va intocmi lista finala a candidatilor admisi la alegeri, in mod separat pentru fiecare functie.

(2) Lista finala a candidatilor admisi se va afisa la sediile Baroului Teleorman si/ sau pe pagina web a baroului imediat dupa expirarea termenelor prevazute in alineatul precedent.

(3) In baza listei finale a candidatilor admisi sa participe la alegeri, secretariatul baroului va intocmi buletine de vot, in mod separat , pentru decan, consilieri, cenzori, comisia de disciplina, reprezentant in comisia centrala de disciplina, delegat la congresul delegatilor, consiliul de administratie al C.A.Av. Filiala Teleorman si Comisia de Cenzori a C.A.Av. Filiala Teleorman.

(4) Buletinele de vot vor fi tiparite pentru fiecare organ al baroului si vor corespunde numeric cu numarul avocatilor care au dreptul de a participa la adunarea generala electiva .

(5) Pe buletinele de vot numele candidatilor validati vor fi inscrise si numerotate , unul sub altul, in ordinea inregistrarii candidaturilor.

(6) Oricand dupa publicarea listei finale si pana la data adunarii, oricare dintre candidati poate renunta la candidatura sa, printr-o cerere scrisa si semnata, depusa la secretariatul baroului, in timpul programului de lucru.

Art. 15. Conducerea Adunarii Generale

Adunarea Generala va fi condusa de cel mai in varsta membru prezent in sedinta impreuna cu 5 membrii alesi, prin vot deschis, dintre avocatii prezenti si care nu au calitatea de candidati.

Art. 16. Secretariatul Adunarii Generale

(1) secretariatul Adunarii Generale va fi numit , prin vot deschis, la inceputul Adunarii Generale si va fi format din 2 avocati care nu au calitatea de candidati.

(2) Secretariatul va redacta procesul-verbal al sedintei, care va cuprinde urmatoarele:

– modul in care a fost convocata Adunarea Generala;

– anul, luna,ziua,ora si locul unde are loc Adunarea Generala ;

– componenta prezidiului Adunarii Generale;

– ordinea de zi votata de Adunarea Generala;

– hotararile si rezolutiile votate in Adunarea Generala;

– orice alte activitati desfasurate in Adunarea generala.

(3) Procesul – verbal va purta semnaturile membrilor prezidiului Adunarii Generale.

Art. 17. Drept de vot si de participare la adunare

(1) Secretariatul baroului va intocmi lista cu avocatii care au drept de participare

la Adunarea Generala, avandu-se in vedere toate datele cu privire la avocati

actualizate pana in ziua anterioara adunarii.

Art. 18. Cvorum

Adunarea Generala este legal constituita prin participarea majoritatii avocatilor inscrisi in Tabloul Baroului Teleorman si care indeplinesc cerintele prevazute in art. 17.

Art. 19. Adoptarea hotaririlor. Procedura de votare

(1) Avocatii sunt obligati sa participe personal la adunare si dreptul de vot nu poate fi

delegat unui alt avocat. Fiecare avocat are un vot in adunarea Generala.

(2) Hotaririle in Adunarea Generala se iau valabil cu votul majoritatii membrilor prezenti in adunare .

(3) Pentru alegerea organelor/ organismelor baroului/ casei votul este secret.

(4) Prin grija decanului si a consiliului se vor asigura conditiile tehnice care sa garanteze caracterul secret al votului.

(5) Pana la inceperea exprimarii dreptului de vot, oricare din candidati poate renunta la candidatura sa printr-o declaratie scrisa si semnata depusa la secretariatul adunarii. Secretariatul adunarii va comunica despre aceasta renuntare comisiei de supraveghere a alegerilor si de numarare a voturilor iar comisia de numarare a voturilor prevazuta in art.17 va radia din buletinul de vot numele candidatului renuntator.

(6) Pentru asigurarea reprezentativitatii la nivelul baroului, decanul se alege cu votul majoritatii voturilor membrilor prezenti la adunare. Optiunea de vot pentru decan se manifesta prin incercuirea unui singur nume din lista de candidati. In cazul in care pe un buletin de vot s-au incercuit mai multi candidati, atunci votul se anuleaza.

(7) Pentru alegerea membrilor consiliului, a comisiei de cenzori, a comisiei de disciplina, a reprezentantului in Comisia Centrala de disciplina si a delegatului la Congresul UNBR se vor intocmi liste cu candidatii inscrisi pentru aceste functii, iar optiunea de vot se va manifesta prin incercuirea numelui candidatilor preferati, fara ca numarul optiunilor sa depaseasca numarul maxim al membrilor organului respectiv prevazut in prezentul regulament.

(8) In cazul in care pe un buletin de vot s-au incercuit mai putini candidati decit numarul maxim de membrii al organului respectiv, se vor considera valabile voturile exprimate pentru acei candidati . In cazul in care pe un buletin de vot s-au incercuit mai multi candidati decat numarul maxim de membrii, atunci votul se anuleaza.

(9) Sunt considerati alesi candidatii in ordinea descrescatoare a numarului de voturi , indiferent daca individual au obtinut sau nu majoritatea voturilor celor prezenti , care asigura ocuparea tuturor locurilor in organul baroului.

Art. 20. Egalitatea voturilor

(1) In situatia in care exista mai multi candidati care au obtinut acelasi numar de voturi, iar numarul de voturi obtinut ar permite tuturor acestor candidati ocuparea unui loc in organul pentru care au candidat, dar numarul candidatilor susmentionati depaseste numarul maxim al locurilor in organul respectiv, atunci intre candidatii susmentionati se vor organiza noi alegeri(partiale) pentru ocuparea locului/locurilor ramase neatribuite ca urmare a situatiei descrise mai sus.

Art. 21. Comisia de numarare a voturilor. Validarea rezultatelor

( 1) La inceputul sedintei adunarii se va desemna, prin vot deschis, comisia de supraveghere a alegerilor si de numarare a voturilor. Comisia de supraveghere a alegerilor si de numarare a voturilor va prelua buletinele de vot de la secretariatul baroului.

(2) Aceasta comisie este formata din 5 membrii din randul avocatilor prezenti si care nu au calitatea de candidat.

(3) Candidatii pot desemna o persoana din randul avocatilor prezenti in adunare sa asiste la procesul de votare si la numararea voturilor alaturi de comisia prevazuta la alin (1).

(4) Dupa radierea din buletinele de vot a candidatilor care au renuntat, buletinele de vot vor fi distribuite membrilor prezenti in adunare.

(5) Dupa introducerea in urna a ultimului buletin de vot, comisia de numarare a voturilor va desigila urna si va incepe numaratoarea voturilor .

(6) In jurma numararii voturilor, se vor stabili rezultatele votului care se vor consemna intr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de numarare.

(7) Orice decizii ale comisiei de numarare a voturilor se ia valabil cu majoritatea membrilor comisiei . Abtinerea la vot este interzisa. Obsevatorii desemnati de candidati in conditiile alin .(3) nu au drept de vot in comisia de numarare a voturilor, dar au dreptul sa semneze procesul-verbal privind rezultatul votului.

(8) Procesul-verbal privind rezultatul votului se va anexa procesului –verbal al sedintei si face parte integranta din acesta, iar alegerile se considera inchise.

Prezentul Regulament ramine definitiv in termen de 15 zile de la data afisarii sale la secretariatul Baroului si de la data postarii lui pe pagina de web a Baroului.