REGULAMENT
PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI ELECTRONIC DE VOTARE
în cadrul Adunării Generale a Baroului Teleorman
31 august – 1 septembrie 2020

Având în vedere:

– necesitatea întrunirii Adunării Generale ordinare a Baroului Teleorman și a Filialei Teleorman a CAA;

– măsurile preventive dispuse la nivel național legate de Noul CORONAVIRUS (COVID-19), în vederea respectării legislației naționale privind starea de alertă și măsurile pentru limitarea răspândirii virusului SARSCov-2;

– în conformitate cu prevederile art.52 si urmatoarele din  Legea nr. 51/1995 și art. 68 alin. 3 și alin. 7 din Statutul CAA;

Consiliul Baroului Teleorman cu consultarea Consiliului de Administrare al Filialei Teleorman a CAA adoptă următorul Regulament: 

1. Adunarea Generală Ordinară a Baroului Teleorman din anul 2020, a Filialei Teleorman a CAA din anul 2020 și votul se vor desfășura prin mijloace electronice respectiv prin email în conformitate cu prevederile art. 52 si urmatoarele  din Legea nr. 51/1995, în perioada 31 august – 1 septembrie 2020.

2. Punctele aflate pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Baroului Teleorman și a Filialei Teleorman a CAA desfășurată prin mijloace electronice respectiv prin email sunt următoarele:

– Raportul de activitate al Decanului şi al Consiliului Baroului, pe anul 2019.

– Raportul comisiei de cenzori.

– Descǎrcarea de gestiune a Consiliului Baroului pentru anul fiscal 2019, pe baza raportului cenzorilor.

– Aprobarea proiectului de buget (venituri și cheltuieli) pentru exerciţiul financiar 2020.

– Raportul de activitate al Președintelui şi al Consiliului Filialei Teleorman a CAA, pentru anul 2019.

– Raportul comisiei de cenzori al Filialei Teleorman a CAA.

– Descǎrcarea de gestiune a Consiliului Filialei Teleorman a CAA pentru anul fiscal 2019, pe baza raportului cenzorilor.

– Aprobarea proiectului de buget (venituri și cheltuieli) al Filialei Teleorman  a CAA pentru exerciţiul financiar 2020.

– Alegerea delegațului Baroului Teleorman  la Congresul avocaţilor – septembrie 2020 (7-10 septembrie 2020).

3. Cvorumul va fi stabilit în raport cu numărul total al membrilor baroului/filialei care și-au exprimat opțiunea de vot, cu respectarea art. 53 si art. 54 al. 3 din Legea nr. 51/1995. 

4. Situațiile financiare pentru anul 2019 și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 pentru Baroul Teleorman și respectiv CAA Filiala Teleorman, Raportul de activitate al Consiliului Baroului Teleorman pentru anul 2019, Raportul de activitate al Președintelui şi al Consiliului Filialei Teleorman  a CAA pentru anul 2019, Raportul Comisiei de Cenzori a Baroului Teleorman, Raportul Comisiei de Cenzori al CAA Filiala Teleorman, împreună cu ordinea de zi cuprinzând punctele față de care trebuie să își exprime votul, vor fi transmise în format electronic până la data de 20.08.2020 fiecărui membru al Baroului Teleorman/Filialei CAA Teleorman, pe adresa de email comunicată baroului.

5. Membrii baroului/filialei CAA cu drept de vot își vor exprima votul lor prin comunicarea unui email la adresa de email:  baroulavtr@yahoo.com 

Votul electronic va începe în data de 31.08.2020 – ora 00.00 și se va încheia în data de 01.09.2020 – ora 24.00. 

6. Pentru primele 8 puncte supuse votului există 4 opţiuni de vot respectiv „pentru în bloc”, „pentru”, ”contra” şi „abţinere”.

Exprimarea votului pentru primele 8 puncte de pe ordinea de zi se va realiza astfel:

a) fie vot pentru în bloc, dacă nu este nicio obiecție;

b) fie vot pentru la punctele asupra cărora sunteți de acord cu soluția propusă, respectiv, contra sau abținere la punctele asupra cărora nu sunteți de acord cu soluția propusă.

7. Se constituie Comisia pentru validarea votului exprimat în format electronic, pentru redactarea procesului-verbal al Adunarii Generale, incluzând verificarea cvorumului Adunării Generale din care vor face parte3 membri .

8. În termen de 3 zile de la finalizarea votului, Comisia va întocmi procesul verbal al Adunării Generale în care se va consemna: modul în care a fost convocata Adunarea Generală și caracterul ordinar/extraordinar al acesteia, anul, luna, ziua, ora și modalitatea în care se desfășoară adunarea (prin vot electronic), componența Comisiei, ordinea de zi, numărul avocaților care si-au exprimat votul prin sistem electronic, rezultatul votului, modalitatea de derulare a votului și eventualele probleme legate de vot. La procesul-verbal se va atașa în forma tipărită  emailurile reprezentând votul avocaților în cadrul adunării generale.

9. Procesul verbal al Adunării Generale se va publica, în termen de 3 zile de la întocmire, pe site-ul Baroului și la sediul Baroului/Filialei. 

10. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea celor care și-au exprimat votul prin modalitatea reglementata de art.54 indice 3 din Legea nr. 51/1995 și de prezentul Regulament. 

11. Se vor anula, pentru vicii de procedură, voturile aferente fiecărei hotărâri care conţin opţiuni contradictorii sau sunt exprimate condiţionat. 

12. Anularea voturilor se poate efectua numai de către membrii Comisiei constituite conform prezentului Regulament. 

13. Secretariatul Baroului/Filialei va îndruma membrii în vederea parcurgerii procedurii de vot electronic. 

14. Se consideră aprobate punctele de pe ordinea de zi dacă este îndeplinită majoritatea voturilor exprimate. 

15. Se amână pentru prima Adunare Generală ce se va desfășura în condiții ce vor permite, înscrierile la cuvânt, dezbaterile, luările de cuvânt, completările ori dreptul la replică sau diverse (alte probleme, rezoluții, ori hotărâri).

16. Alegerea delegațului Baroului Teleorman la Congresul avocaților din luna septembrie 2020, punctul 9 de pe ordinea de zi, se va desfășura după următoarea procedură: 

– candidatura se depun la sediul Baroului direct ori electronic, in termen de 3 zile de la publicarea acestui regulament pe site-il institutiei; 

-în emailul comunicat membrilor Baroului Teleorman cu drept de vot (pct.4), alături de celelalte materiale ce vor fi supuse votului, se vor indica – în ordinea înscrierilor – avocații care si-au depus candidatura pentru a obține calitatea de delegat la Congresul avocaților 2020;

   Baroul Teleorman are dreptul la un singur delegat la Congres  alaturi de ceilalti doi reprezentati de drept, respectiv ; 

      Av. Badica Ciprian – Decanul Baroului Teleorman

       Av. Mitroi Alexandru – Prodecanul Baroului Teleorman

– fiecare avocat își va exprima votul prin indicarea numelui  avocatului votat dintre cei care si-au depus candidatura ;

– sunt nule voturile care conţin  numele mai multor avocați dintre cei care si-au depus candidature ori sunt exprimate conditionat;

– în urma centralizării voturilor, vor dobândi calitatea de delegați ai Baroului Teleorman la Congresul avocaților 2020 candidațul care întruneste  cel mai mare număr de voturi obținute. În caz de egalitate de voturi se va proceda la reluarea votului doar cu privire la departajarea avocaților aflați la egalitate.

CONSILIUL BAROULUI TELEORMAN
prin Decan av.  Bădica Ciprian